การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (แผนกา โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 19 เมษายน 2561 20.29 น. อ่าน 226
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเขา้เรียนระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Prog โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 18 เมษายน 2561 09.18 น. อ่าน 320
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบเข้าเรียนระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยา โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 18 เมษายน 2561 09.15 น. อ่าน 135
ประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านลำดับสำรองมารายงานตัวของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 09 เมษายน 2561 10.21 น. อ่าน 109
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ปีการศ โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 05 เมษายน 2561 02.21 น. อ่าน 131
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ นวัต โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 05 เมษายน 2561 02.20 น. อ่าน 71
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) รอบที่ 3 โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 05 เมษายน 2561 02.19 น. อ่าน 220
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ( โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 05 เมษายน 2561 02.19 น. อ่าน 91
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP (Mini English Program)( โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 03 เมษายน 2561 23.12 น. อ่าน 187
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ(ในเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึ โดย: วัดเขียนเขต เมื่อ 03 เมษายน 2561 23.10 น. อ่าน 370