ปฏิทินปฏิบัติงาน [07 กรกฎาคม 2559 20.14 น.] อ่าน 2502
คำสั่งกำหนดโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาและมอบหมายหน้าที่ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีกา [29 มิถุนายน 2559 21.34 น.] อ่าน 165
คำสั่งโรงเรียนบ้านกุดเวียน มอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [29 มิถุนายน 2559 17.12 น.] อ่าน 329
แผนภูมิบริหารงานโรงเรียนบ้านกุดเวียน ปีการศึกษา 2558 [29 มิถุนายน 2559 16.18 น.] อ่าน 153
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกุดเวียน [29 มิถุนายน 2559 14.10 น.] อ่าน 762
แผนปฎิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ [26 มิถุนายน 2559 12.59 น.] อ่าน 236