กิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา [21 กรกฎาคม 2558 12.36 น.] อ่าน 826
โรงเรียนเสิงสางเตรียมต้อนรับผู้ตรวจราชการ จากกระทรวงศึกษาธิการ [21 กรกฎาคม 2558 11.58 น.] อ่าน 190