การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา2563 [01 ธันวาคม 2563 01.05 น.] อ่าน 35
มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบ [01 ธันวาคม 2563 00.44 น.] อ่าน 20
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561 [01 ธันวาคม 2563 00.35 น.] อ่าน 23
โรงเรียนบ้านกลาง ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" [01 ธันวาคม 2563 00.03 น.] อ่าน 14