ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 11.20 น. อ่าน 70
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 17.53 น. อ่าน 142
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 17 มีนาคม 2562 09.37 น. อ่าน 72
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น. อ่าน 71
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.32 น. อ่าน 56
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.31 น. อ่าน 39
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.24 น. อ่าน 36
ปฎิทินวิชาการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.17 น. อ่าน 33
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.13 น. อ่าน 34
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น. อ่าน 31