ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ [11 กรกฎาคม 2562 11.20 น.] อ่าน 94
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [24 มิถุนายน 2562 17.53 น.] อ่าน 201
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 [17 มีนาคม 2562 09.37 น.] อ่าน 124
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก [21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น.] อ่าน 109
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ [01 พฤศจิกายน 2561 18.32 น.] อ่าน 113
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ [01 พฤศจิกายน 2561 18.31 น.] อ่าน 55
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑ [01 พฤศจิกายน 2561 18.24 น.] อ่าน 59
ปฎิทินวิชาการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 18.17 น.] อ่าน 51
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 18.13 น.] อ่าน 58
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น.] อ่าน 47