ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 29 มีนาคม 2562 10.30 น. อ่าน 80
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 29 มีนาคม 2562 10.30 น. อ่าน 50
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 17.12 น. อ่าน 523
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 17.11 น. อ่าน 133