งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายบูรพา สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 03 กันยายน 2562 10.20 น. อ่าน 122
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 12 มีนาคม 2562 05.58 น. อ่าน 31
หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 11.49 น. อ่าน 55
การส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 11.46 น. อ่าน 40
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏ โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 09.01 น. อ่าน 72
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้าแข้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโ โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 12.54 น. อ่าน 79
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโ โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 12.52 น. อ่าน 59
ประกาศโรงเรียนบ้านเลิงแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 12.51 น. อ่าน 42
ประกาศโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บารุง) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 12.49 น. อ่าน 31
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างป โดย: บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 12.46 น. อ่าน 20