การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [25 มิถุนายน 2563 13.35 น.] อ่าน 17
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [14 พฤษภาคม 2563 13.03 น.] อ่าน 15
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ [24 มีนาคม 2563 09.55 น.] อ่าน 48
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562 [28 กุมภาพันธ์ 2563 14.18 น.] อ่าน 17
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 [28 กุมภาพันธ์ 2563 10.35 น.] อ่าน 46
งานวันครู ครั้งที่ 64 [27 กุมภาพันธ์ 2563 15.52 น.] อ่าน 16
กีฬาต้านยาเสพติด อบต.นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20 [27 กุมภาพันธ์ 2563 15.37 น.] อ่าน 17
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [14 พฤศจิกายน 2562 14.28 น.] อ่าน 44
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 [26 สิงหาคม 2562 09.05 น.] อ่าน 34
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562 [20 สิงหาคม 2562 15.58 น.] อ่าน 65