โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี [30 มิถุนายน 2557 12.50 น.] อ่าน 194
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและไหว้ครูประจำปี 2557 [11 มิถุนายน 2557 09.07 น.] อ่าน 195
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 [30 พฤษภาคม 2557 23.30 น.] อ่าน 222
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน [30 พฤษภาคม 2557 23.23 น.] อ่าน 180
การจัดงานวันครูประจำปี 2557 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน [14 มกราคม 2557 08.32 น.] อ่าน 305
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556 [14 มกราคม 2557 08.30 น.] อ่าน 206