การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [18 กุมภาพันธ์ 2559 12.45 น.] อ่าน 138
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ [26 มีนาคม 2558 13.45 น.] อ่าน 1156