“วันเกียรติยศครูห้างฉัตร ประจำปี 2564” [17 กุมภาพันธ์ 2564 10.15 น.] อ่าน 11
ติดตามผลการดำเนินงานงานควบคุมภายใน และงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนแม่สั [17 กุมภาพันธ์ 2564 10.15 น.] อ่าน 11
คุณสังวาลย์ สว่างบุญ มอบศาลาไม้เอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนแม่สันวิทยา [17 กุมภาพันธ์ 2564 10.12 น.] อ่าน 10
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 [25 มกราคม 2564 14.18 น.] อ่าน 20
“โรงเรียนแม่สันวิทยาขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข....” [25 มกราคม 2564 14.17 น.] อ่าน 18
“ขอแสดงความยินดีกับ....รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” [25 มกราคม 2564 14.16 น.] อ่าน 16
“...รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม...” [25 มกราคม 2564 14.15 น.] อ่าน 5
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [25 มกราคม 2564 14.12 น.] อ่าน 15
“โรงเรียนแม่สันวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice” [25 มกราคม 2564 14.01 น.] อ่าน 10
ประกาศโรงเรียนแม่สันวิทยา ฉบับที่ 2 [08 มกราคม 2564 14.16 น.] อ่าน 38