ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ [22 มีนาคม 2562 04.42 น.] อ่าน 137
กํารจัดงํานชุมนุมลูกเสือ สํามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจ ําปี งบประมําณ 25 6 2 [05 กุมภาพันธ์ 2562 04.19 น.] อ่าน 1550
แบบวัดผลประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 [08 ตุลาคม 2560 04.20 น.] อ่าน 1296
ผลการประเมิน ITA [01 ตุลาคม 2560 09.10 น.] อ่าน 725
กำหนดการประเมิน ITA ( วันอังคาร ๕ กันยายน ๒๕๖๐) [02 กันยายน 2560 22.10 น.] อ่าน 333
แจ้งหยุดเรียน [27 สิงหาคม 2560 01.19 น.] อ่าน 812
พระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร [24 สิงหาคม 2560 22.30 น.] อ่าน 309