ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 22 มีนาคม 2562 04.42 น. อ่าน 77
กํารจัดงํานชุมนุมลูกเสือ สํามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจ ําปี งบประมําณ 25 6 2 โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 04.19 น. อ่าน 1503
แบบวัดผลประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 08 ตุลาคม 2560 04.20 น. อ่าน 1262
ผลการประเมิน ITA โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 01 ตุลาคม 2560 09.10 น. อ่าน 687
กำหนดการประเมิน ITA ( วันอังคาร ๕ กันยายน ๒๕๖๐) โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 02 กันยายน 2560 22.10 น. อ่าน 316
แจ้งหยุดเรียน โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 27 สิงหาคม 2560 01.19 น. อ่าน 517
พระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดย: บ้านวังอ้อ เมื่อ 24 สิงหาคม 2560 22.30 น. อ่าน 290