ประชาสัมพันธ์>>>>> สารสัมพันธฺ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ>>>>>>> [31 สิงหาคม 2563 03.06 น.] อ่าน 27
ทีมงาน อบจ.พิจิตร ที่เข้ามาฉีดพ่นยาต้านไวรัสโควิด​19​ ณ​ โรงเรียนบ้านวังอ้อ [26 มิถุนายน 2563 03.32 น.] อ่าน 45
ช่องทางการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล [25 พฤษภาคม 2563 06.27 น.] อ่าน 68
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [29 เมษายน 2563 19.40 น.] อ่าน 242
เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น อนุบาล - ชั้น ม.3 กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [21 เมษายน 2563 08.30 น.] อ่าน 271
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 [21 เมษายน 2563 07.16 น.] อ่าน 119
ประชาสัมพันธ์>>>>> สารสัมพันธฺ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ>>>>>>> [22 มีนาคม 2562 04.42 น.] อ่าน 209
กํารจัดงํานชุมนุมลูกเสือ สํามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจ ําปี งบประมําณ 25 6 2 [05 กุมภาพันธ์ 2562 04.19 น.] อ่าน 1591
แบบวัดผลประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 [08 ตุลาคม 2560 04.20 น.] อ่าน 1357
ผลการประเมิน ITA [01 ตุลาคม 2560 09.10 น.] อ่าน 756