ร้อยครูดีไม่มีอบายมุข [03 กันยายน 2563 12.58 น.] อ่าน 22
ครูผู้สอน NT คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ [28 สิงหาคม 2563 11.02 น.] อ่าน 40
ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน [11 สิงหาคม 2563 13.33 น.] อ่าน 57