แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [05 กรกฎาคม 2560 02.49 น.] อ่าน 149
ขอแสดง "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานแและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [15 มิถุนายน 2560 14.46 น.] อ่าน 144
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 14.47 น.] อ่าน 89
รายงานประจำปีของสถานศึกษา [08 กรกฎาคม 2559 13.51 น.] อ่าน 116
สภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านสระบัว [15 มกราคม 2557 10.49 น.] อ่าน 376
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนบ้านสระบัว [05 ธันวาคม 2556 11.08 น.] อ่าน 253
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านสระบัว [05 ธันวาคม 2556 11.04 น.] อ่าน 185