ประกาศโรงเรียนบ้านวังอ้อ เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่ใช้ในราชการ [19 มกราคม 2564 13.48 น.] อ่าน 20
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [27 มิถุนายน 2563 21.00 น.] อ่าน 66
กรมบัญชีกลาง [10 กันยายน 2560 21.02 น.] อ่าน 290