ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสรา้งในเขตแผ่นดินไหว โดยวิธีประกวดราคาอิ โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 11 ธันวาคม 2558 07.23 น. อ่าน 181