ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๓๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน โดย: บ้านบางเบน เมื่อ 21 ธันวาคม 2560 14.52 น. อ่าน 66
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ด้วยวิธีประกวดรำคำ โดย: บ้านบางเบน เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 03.02 น. อ่าน 50
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย: บ้านบางเบน เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 09.37 น. อ่าน 148