รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [05 พฤศจิกายน 2561 15.00 น.] อ่าน 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๓๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน [21 ธันวาคม 2560 14.52 น.] อ่าน 87
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ด้วยวิธีประกวดรำคำ [22 พฤศจิกายน 2560 03.02 น.] อ่าน 80
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [13 สิงหาคม 2558 09.37 น.] อ่าน 169