ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม [02 กันยายน 2562 14.18 น.] อ่าน 179
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-biddi [16 สิงหาคม 2562 11.45 น.] อ่าน 194
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [28 พฤศจิกายน 2559 20.02 น.] อ่าน 4575
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./38(พิเศษ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม [11 กรกฎาคม 2559 09.18 น.] อ่าน 896