การพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Kahoot ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง [17 กันยายน 2562 20.33 น.] อ่าน 321
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบทางตรง (Direct instruction) ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง [17 กันยายน 2562 20.31 น.] อ่าน 165
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service โดย นายพสิษฐ์ธน [17 กันยายน 2562 20.30 น.] อ่าน 126
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข [26 สิงหาคม 2562 13.18 น.] อ่าน 218
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาวพ [26 สิงหาคม 2562 12.51 น.] อ่าน 446
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ของ น.ส.ศิริกมล บุญสนอง [26 สิงหาคม 2562 12.23 น.] อ่าน 364
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นายภิรมย์ ลี้กุล [25 กรกฎาคม 2562 12.30 น.] อ่าน 255
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [25 กรกฎาคม 2562 12.30 น.] อ่าน 190
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 [03 กรกฎาคม 2561 11.56 น.] อ่าน 445
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [01 กรกฎาคม 2561 21.25 น.] อ่าน 2129