การพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Kahoot ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 17 กันยายน 2562 20.33 น. อ่าน 35
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบทางตรง (Direct instruction) ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 17 กันยายน 2562 20.31 น. อ่าน 14
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service โดย นายพสิษฐ์ธน โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 17 กันยายน 2562 20.30 น. อ่าน 17
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 13.18 น. อ่าน 83
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาวพ โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 12.51 น. อ่าน 83
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ของ น.ส.ศิริกมล บุญสนอง โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 12.23 น. อ่าน 74
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นายภิรมย์ ลี้กุล โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น. อ่าน 149
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น. อ่าน 69
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 03 กรกฎาคม 2561 11.56 น. อ่าน 296
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย: วังจันทร์วิทยา เมื่อ 01 กรกฎาคม 2561 21.25 น. อ่าน 1250