แผนปฏิบัติการ ปี 62 [15 มกราคม 2563 12.26 น.] อ่าน 159
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต [14 มกราคม 2563 10.42 น.] อ่าน 141
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส [14 มกราคม 2563 10.39 น.] อ่าน 134
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562 [13 มกราคม 2563 13.40 น.] อ่าน 121
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 62 [13 มกราคม 2563 13.39 น.] อ่าน 107
แบบบันทึกการกำกับติดตาม นิเทศการปฏิบัติงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส [20 ธันวาคม 2562 09.39 น.] อ่าน 249
SAR โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส [31 พฤษภาคม 2562 15.57 น.] อ่าน 371
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [04 ธันวาคม 2561 10.20 น.] อ่าน 959
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [04 ธันวาคม 2561 10.18 น.] อ่าน 363
รายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงในการปฏิบัติงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ภาระงาน และเป้าหมาย [04 ธันวาคม 2561 10.16 น.] อ่าน 315