คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นอนุบาล 1 นา โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 08.52 น. อ่าน 388
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3 โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 10.05 น. อ่าน 378
บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 10.03 น. อ่าน 194
วีดีโอการสอนบูรณาการวิทย์ คณิค เทคโน เด็กปฐมวัย ครูระพีวรรณ คัมภิรานนท์ โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556 11.53 น. อ่าน 323