การส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานด้วยนิทานท้องถิ่นมีคนดีของชุมชนเป็นต้นแบบ โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 05 กรกฎาคม 2559 15.12 น. อ่าน 181
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหั โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 05 กรกฎาคม 2559 15.09 น. อ่าน 1713
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 05 กรกฎาคม 2559 15.08 น. อ่าน 752
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทา โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 05 กรกฎาคม 2559 10.46 น. อ่าน 324
รายงานการใช้ชุดสื่อประสมบทเรียนสำเร็จรูป ร่วมกับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI) กลุ่มวิชาสร้างเสริ โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 05 กรกฎาคม 2559 10.36 น. อ่าน 200
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 05 กรกฎาคม 2559 10.33 น. อ่าน 339
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง การคูณ กลุ โดย: ชุมชนบ้านเสารีก เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.13 น. อ่าน 482