รายงานการสร้างและผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้สาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย: โสกก่ามวิทยา เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 17.24 น. อ่าน 118
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดย: โสกก่ามวิทยา เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 17.20 น. อ่าน 131
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนโสกก่ามวิทยา อำเภอเซก โดย: โสกก่ามวิทยา เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 17.19 น. อ่าน 145