แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ โดย: จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เมื่อ 26 มกราคม 2562 20.08 น. อ่าน 463
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช โดย: จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เมื่อ 01 กรกฎาคม 2560 09.08 น. อ่าน 689
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย: จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เมื่อ 01 กรกฎาคม 2560 08.59 น. อ่าน 301