วิจัยในชั้นเรียน [29 พฤษภาคม 2564 12.59 น.] อ่าน 169
สื่อการสอนบอร์ดกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบรหัสลำลองและผังงาน [29 พฤษภาคม 2564 12.57 น.] อ่าน 65
สื่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 [29 พฤษภาคม 2564 12.56 น.] อ่าน 53
วิธีการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ [03 มกราคม 2564 09.56 น.] อ่าน 110
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศ [03 มกราคม 2564 09.53 น.] อ่าน 903
แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ [03 มกราคม 2564 09.52 น.] อ่าน 86
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ [26 มกราคม 2562 20.08 น.] อ่าน 3026
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช [01 กรกฎาคม 2560 09.08 น.] อ่าน 3046
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [01 กรกฎาคม 2560 08.59 น.] อ่าน 592