แบบฝึกอ่านการจัดกลุ่มพยัญชนะและสระ แล้วนำมาประสมคำตามกลุ่มอักษรประสมกับสระเสียงยาวตามที่อยู่ เพื่อใ [26 มกราคม 2561 16.19 น.] อ่าน 220
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ [11 มกราคม 2561 13.22 น.] อ่าน 4142
ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [10 มกราคม 2561 10.53 น.] อ่าน 180
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรีย [20 มิถุนายน 2560 04.00 น.] อ่าน 1737