รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็ โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 20 กันยายน 2559 14.16 น. อ่าน 92