รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 13.43 น. อ่าน 168
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์" โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 03 มกราคม 2561 11.36 น. อ่าน 521
รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็ โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 20 กันยายน 2559 14.16 น. อ่าน 152