รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [18 มีนาคม 2563 09.45 น.] อ่าน 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน [15 มกราคม 2563 12.56 น.] อ่าน 41
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [15 มกราคม 2563 12.52 น.] อ่าน 37
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 [15 มกราคม 2563 12.47 น.] อ่าน 156
ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล [15 มกราคม 2563 12.42 น.] อ่าน 47
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน โรงเรียนอพป.คลองน้ำ [15 มกราคม 2563 09.10 น.] อ่าน 16
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [15 มกราคม 2563 09.01 น.] อ่าน 22
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2561 [15 มกราคม 2563 08.53 น.] อ่าน 18
รายงานผลการบริหารงานบุคคล61 [14 มกราคม 2563 13.52 น.] อ่าน 20
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [14 มกราคม 2563 13.50 น.] อ่าน 18