O10:แผนการดำเนินงานประจำปี โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.55 น.
O11:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาศ โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.54 น. อ่าน 3
O12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.52 น. อ่าน 3
O13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.51 น. อ่าน 10
O14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.50 น. อ่าน 10
O15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.49 น. อ่าน 9
O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.48 น. อ่าน 7
O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.46 น. อ่าน 4
O19:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รายไตรมาศ โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.45 น.
O20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 10.44 น.