O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [10 กันยายน 2563 16.27 น.] อ่าน 22
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [10 กันยายน 2563 16.26 น.] อ่าน 26
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ [10 กันยายน 2563 16.25 น.] อ่าน 26
O9 : Social Network [10 กันยายน 2563 15.30 น.] อ่าน 21
O8 : Q&A [10 กันยายน 2563 15.29 น.] อ่าน 17
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี [10 กันยายน 2563 15.21 น.] อ่าน 24
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [10 กันยายน 2563 15.19 น.] อ่าน 20
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี [10 กันยายน 2563 15.17 น.] อ่าน 26
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน [10 กันยายน 2563 15.16 น.] อ่าน 24
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [10 กันยายน 2563 15.14 น.] อ่าน 19