O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ [15 สิงหาคม 2562 12.50 น.] อ่าน 12
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [15 สิงหาคม 2562 12.47 น.] อ่าน 11
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [15 สิงหาคม 2562 12.42 น.] อ่าน 11
O9 : Social Network [15 สิงหาคม 2562 12.40 น.] อ่าน 9
O3 : อำนาจหน้าที่ [15 สิงหาคม 2562 12.38 น.] อ่าน 14
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต [03 สิงหาคม 2562 14.43 น.] อ่าน 6
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน [03 สิงหาคม 2562 14.24 น.] อ่าน 10
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร [03 สิงหาคม 2562 14.23 น.] อ่าน 8
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [03 สิงหาคม 2562 14.21 น.] อ่าน 7
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [03 สิงหาคม 2562 14.19 น.] อ่าน 5