O17 : E-Service โดย: บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท เมื่อ 08 สิงหาคม 2562 21.51 น. อ่าน 15
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท เมื่อ 07 สิงหาคม 2562 00.02 น. อ่าน 23
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดย: บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท เมื่อ 06 สิงหาคม 2562 23.30 น. อ่าน 40