o4 แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [04 กันยายน 2563 11.10 น.] อ่าน 29
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 13.16 น.] อ่าน 58
O10 : แผนดำเนินการประจำปี [03 สิงหาคม 2562 00.01 น.] อ่าน 62
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [03 สิงหาคม 2562 00.00 น.] อ่าน 46
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [02 สิงหาคม 2562 23.58 น.] อ่าน 40
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน [02 สิงหาคม 2562 23.57 น.] อ่าน 49
O14 : มาตรฐานการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 23.55 น.] อ่าน 33
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 23.54 น.] อ่าน 14
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [02 สิงหาคม 2562 23.53 น.] อ่าน 27
O17 : E-Service [02 สิงหาคม 2562 23.51 น.] อ่าน 44