O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 09.58 น. อ่าน 3
O10 : แผนดำเนินการประจำปี โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.27 น.
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.24 น.
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.16 น.
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.14 น.
O14 : มาตรฐานการให้บริการ โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.12 น.
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.09 น. อ่าน 3
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.07 น.
O17 : E-Service โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.01 น. อ่าน 3
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย: บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 06.00 น.