O10 : แผนดำเนินการประจำปี โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.26 น. อ่าน 1
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.25 น. อ่าน 3
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.24 น. อ่าน 1
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.21 น. อ่าน 1
O14 : มาตรฐานการให้บริการ โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.20 น.
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.15 น. อ่าน 4
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.14 น. อ่าน 7
O17 : E-Service โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.13 น. อ่าน 21
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.12 น. อ่าน 7
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน โดย: บ้านแป้น เมื่อ 03 สิงหาคม 2562 00.10 น.