แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [10 มกราคม 2563 15.54 น.] อ่าน 28
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561 [21 ตุลาคม 2562 11.57 น.] อ่าน 111
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [30 กันยายน 2562 00.54 น.] อ่าน 192
O17 : E-Service [25 กันยายน 2562 14.06 น.] อ่าน 43
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [25 กันยายน 2562 10.14 น.] อ่าน 92
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [25 กันยายน 2562 09.48 น.] อ่าน 83
O17 : E-Service [03 สิงหาคม 2562 14.05 น.] อ่าน 93
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [03 สิงหาคม 2562 09.45 น.] อ่าน 63
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [02 สิงหาคม 2562 15.27 น.] อ่าน 38
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [02 สิงหาคม 2562 15.19 น.] อ่าน 36