แผนปฏิบัติการ2563 [09 มิถุนายน 2563 19.01 น.] อ่าน 22
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [18 กรกฎาคม 2562 14.14 น.] อ่าน 745
มาตรการการรับสินบน [18 กรกฎาคม 2562 14.12 น.] อ่าน 456
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [18 กรกฎาคม 2562 14.10 น.] อ่าน 482
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [18 กรกฎาคม 2562 14.09 น.] อ่าน 617
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [18 กรกฎาคม 2562 13.45 น.] อ่าน 144
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [11 กรกฎาคม 2562 16.47 น.] อ่าน 289
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [11 กรกฎาคม 2562 16.45 น.] อ่าน 365
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 [11 กรกฎาคม 2562 07.00 น.] อ่าน 88
แผนปฏิบัติการ2562 [11 กรกฎาคม 2562 06.38 น.] อ่าน 119