O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [10 กันยายน 2563 14.29 น.] อ่าน 51
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [09 กันยายน 2563 15.46 น.] อ่าน 36
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [09 กันยายน 2563 15.44 น.] อ่าน 31
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [08 กันยายน 2563 19.53 น.] อ่าน 49
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ-6-เดือน [08 กันยายน 2563 19.52 น.] อ่าน 47
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [08 กันยายน 2563 17.08 น.] อ่าน 25
O10 แผนดำเนินงานประจำปี [08 กันยายน 2563 16.24 น.] อ่าน 55
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน [08 กันยายน 2563 16.23 น.] อ่าน 45
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [08 กันยายน 2563 16.21 น.] อ่าน 31
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [08 กันยายน 2563 15.00 น.] อ่าน 46