O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [15 สิงหาคม 2562 20.52 น.] อ่าน 26
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [15 สิงหาคม 2562 13.49 น.] อ่าน 13
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [15 สิงหาคม 2562 13.39 น.] อ่าน 20
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [15 สิงหาคม 2562 13.31 น.] อ่าน 24
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [13 สิงหาคม 2562 19.46 น.] อ่าน 34
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [13 สิงหาคม 2562 19.35 น.] อ่าน 39
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [13 สิงหาคม 2562 19.25 น.] อ่าน 32
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน [02 สิงหาคม 2562 16.44 น.] อ่าน 16
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร [02 สิงหาคม 2562 16.43 น.] อ่าน 9
O3 : อำนาจหน้าที่ [02 สิงหาคม 2562 16.41 น.] อ่าน 13