O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 20.52 น. อ่าน 14
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 13.49 น. อ่าน 4
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 13.39 น. อ่าน 10
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 13.31 น. อ่าน 16
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 19.46 น. อ่าน 26
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 19.35 น. อ่าน 33
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 19.25 น. อ่าน 28
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 02 สิงหาคม 2562 16.44 น. อ่าน 12
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 02 สิงหาคม 2562 16.43 น. อ่าน 5
O3 : อำนาจหน้าที่ โดย: บ้านโนนสะอาด เมื่อ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น. อ่าน 9