การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน [30 กันยายน 2563 11.48 น.] อ่าน 30
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน [30 กันยายน 2563 11.45 น.] อ่าน 27
รายงานผลการดเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [30 กันยายน 2563 11.44 น.] อ่าน 25
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน [30 กันยายน 2563 11.41 น.] อ่าน 19
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [30 กันยายน 2563 11.36 น.] อ่าน 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [30 กันยายน 2563 11.23 น.] อ่าน 18
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [30 กันยายน 2563 11.20 น.] อ่าน 11
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [30 กันยายน 2563 11.17 น.] อ่าน 12
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [30 กันยายน 2563 11.14 น.] อ่าน 11
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [30 กันยายน 2563 11.12 น.] อ่าน 10