ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [30 พฤษภาคม 2563 12.03 น.] อ่าน 9
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) [29 พฤษภาคม 2563 14.30 น.] อ่าน 17
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [29 พฤษภาคม 2563 14.21 น.] อ่าน 17
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [29 มีนาคม 2563 18.28 น.] อ่าน 213
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [29 มีนาคม 2563 18.14 น.] อ่าน 232
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [28 มีนาคม 2563 11.49 น.] อ่าน 195
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [28 มีนาคม 2563 10.52 น.] อ่าน 351
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [27 มีนาคม 2563 16.15 น.] อ่าน 380
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561 [15 มิถุนายน 2562 19.48 น.] อ่าน 158