รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.47 น.] อ่าน 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส [09 ตุลาคม 2563 11.47 น.] อ่าน 33
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.46 น.] อ่าน 37
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [09 ตุลาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 26
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [09 ตุลาคม 2563 11.36 น.] อ่าน 37
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [09 ตุลาคม 2563 11.15 น.] อ่าน 23
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [09 ตุลาคม 2563 11.14 น.] อ่าน 23
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [09 ตุลาคม 2563 11.13 น.] อ่าน 17
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [09 ตุลาคม 2563 11.12 น.] อ่าน 15
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [09 ตุลาคม 2563 11.11 น.] อ่าน 19