บรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด
บรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด
เมื่อ 24 เมษายน 2561 20.46 น. โดย: บ้านแสงน้อย อ่าน 6
ผ้าป่าสามัคคี
ผ้าป่าสามัคคี
เมื่อ 24 เมษายน 2561 20.43 น. โดย: บ้านแสงน้อย อ่าน 4
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ปรับภูมิทัศน์
เมื่อ 24 เมษายน 2561 20.39 น. โดย: บ้านแสงน้อย อ่าน 2
วันรับมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 24 เมษายน 2561 15.50 น. โดย: บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) อ่าน 8
งานทอดผ้าป่า ณ.วัดสุพัฒนาราม(วัดบ้านหนองเกาะ) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อ 24 เมษายน 2561 15.45 น. โดย: บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) อ่าน 1