รายงานผลการทดสอบ o-net 55

 

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึก

 

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา  2555  มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ( 8  กลุ่มสาระ) เปรียบเทียบ        คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา  2555 กับปีการศึกษา  2554

ที่

กลุ่มสาระ

ค่าเฉลี่ยระดับเขตปี 2555

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี 2555

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

เพิ่ม / ลด

1

ภาษาไทย (61)

42.19

45.68

30.86

46.00

-15.14

2

สังคมศึกษา( 62)

41.07

44.22

29.14

53.50

-24.36

3

ภาษาอังกฤษ (63)

29.83

36.99

26.07

47.97

-21.90

4

คณิตศาสตร์(64)

30.06

35.77

30.00

53.13

-23.13

5

วิทยาศาสตร์(65)

34.01

37.46

29.14

53.44

-24.30

6

สุขศึกษา(66)

52.53

54.84

37.71

52.22

-14.51

7

ศิลปะ(

 
ส่งข่าวโดย : บ้านนาจานซับสมบูรณ์  เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2556 07.22 น. เปิดอ่าน: 759 ครั้ง ไอพี:: 101.51.207.169 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 [29 เมษายน 2559 10.19 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ทดสอบระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [25 เมษายน 2559 07.48 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นมธั ยมศึกษาปี ที่ 3โรง [12 เมษายน 2559 22.00 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
นายมนัส เจริญฤทธิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแหลม ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อรองรับการประเมิ [11 เมษายน 2559 15.46 น.][อ่าน 38 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ระดั [06 เมษายน 2559 09.56 น.][อ่าน 54 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th