รายงานผลการทดสอบ o-net 55

 

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึก

 

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา  2555  มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ( 8  กลุ่มสาระ) เปรียบเทียบ        คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา  2555 กับปีการศึกษา  2554

ที่

กลุ่มสาระ

ค่าเฉลี่ยระดับเขตปี 2555

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี 2555

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

เพิ่ม / ลด

1

ภาษาไทย (61)

42.19

45.68

30.86

46.00

-15.14

2

สังคมศึกษา( 62)

41.07

44.22

29.14

53.50

-24.36

3

ภาษาอังกฤษ (63)

29.83

36.99

26.07

47.97

-21.90

4

คณิตศาสตร์(64)

30.06

35.77

30.00

53.13

-23.13

5

วิทยาศาสตร์(65)

34.01

37.46

29.14

53.44

-24.30

6

สุขศึกษา(66)

52.53

54.84

37.71

52.22

-14.51

7

ศิลปะ(67)

48.84

52.27

35.71

42.81

-6.39

8

การงานอาชีพ(68)

51.02

53.85

32.57

50.00

-17.43

 

รวมคะแนนเฉลี่ย(8 กลุ่มสาระ)

 

251.2

442.63

-147.16

 

คะแนนเฉลี่ย ( 8 กลุ่มสาระ)

 

31.40

55.33

-18.40

จากตารางที่  1  ผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2554  พบว่า คะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2555 ลดลงต่ำกว่าปีการศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ -18.40  ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       (-24.36)  วิทยาศาสตร์ (-24.30)  คณิตศาสตร์ (-23.13)  ภาษาอังกฤษ (-21.90)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (-17.43)   ภาษาไทย (-15.14)  สุขศึกษาและพลศึกษา (-14.51)  ศิลปะ (-6.39) ตามลำดับ

          เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 อยู่ในลำดับที่ 203   ของเขตพื้นที่ จากทั้งหมด 207 โรงเรียน และอยู่ในลำดับที่ 11  ของศูนย์เครือข่ายที่ 20

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (o-net) นักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง

สาระวิชา

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวน/ร้อยละของนักเรียน

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง

จำนวนคน

ร้อยละ

คณิตศาสตร์

7

30.00

8.45

4.28

3

42.86

ภาษาไทย

7

30.86

13.68

4.41

3

42.86

วิทยาศาสตร์

7

29.14

9.05

4.16

4

57.14

ภาษาอังกฤษ

7

29.14

3.25

4.16

4

57.14

สังคมศึกษาศาสนาฯ

7

37.71

8.78

5.39

3

42.86

สุขศึกษา

7

35.71

7.76

5.01

3

42.86

ศิลปะ

7

32.57

10.13

4.65

3

42.86

การงานอาชีพฯ

7

26.07

7.42

3.72

4

57.14

     แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2555  กับ ปีการศึกษา 2554 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  o-net  ปีการศึกษา  2555  มีผลเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2554 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555 รายบุคคล

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กับสำนักงานเขตพื้นที่ และประเทศ ดังนี้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net 55 ประถมศึกษาปีที่  6

 

ไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ระดับโรงเรียน

30.86

29.14

26.07

30.00

29.14

37.71

35.71

32.57

ระดับเขตพื้นที่

42.19

41.07

29.83

30.06

34.01

52.53

48.84

51.02

ระดับประเทศ

45.68

44.22

36.99

35.77

37.46

54.84

52.27

53.85

 

 

          จากแผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2555  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 26.07  วิทยาศาสตร์ 29.14  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 29.14  คณิตศาสตร์ 30.00  ภาษาไทย 30.86  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.57  ศิลปะ  35.71  และ สุขศึกษาและพลศึกษา 37.71  ตามลำดับ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรจะเร่งพัฒนาเนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยตามลำดับ


 

          ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 5 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการเร่งด่วนในการพัฒนาเนื่องคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่

1.) มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.) มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่า

 

3.) มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                     

4.) มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

          ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 6 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการเร่งด่วนในการพัฒนาเนื่องคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่

1.) มาตรฐาน ส 2.1       เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                     

2.) มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                                            ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย          

3.) มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ                

4.) มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ

                       หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

5.) มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

                         ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร                   และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6.) มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ           

7.) มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

8.) มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

9.) มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                         

10.) มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

 

 

 

 

 

 

 


          จากตารางที่ 7 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.) มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล

3.) มาตรฐาน ต 1.2มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก
                     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.) มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
                    และการเขียน

5.) มาตรฐาน ต 2.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

          ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

          จากตารางที่ 8  พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ สาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่

1.) มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.) มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด

3.) มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้            

อย่างสมเหตุสมผล

4.) มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง

    การดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา                     

5.) มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

6.) มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

 

          ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 9 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่

1.) มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2.) มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3.) มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4.) มาตรฐาน ว 7.1       เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ       สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่ง    ที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

5.) มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ     กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี         กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

6.) มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต           ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา    ศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

7.) มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

          ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ     นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

8.) มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์มีกระบวนการสืบ         เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม  

9.) มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์        ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหา     ความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

10.) มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม         วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ      มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และ    นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

          ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    จากตารางที่ 10 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้สาระ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่

          1.) มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

          2.) มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา

          3.) มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     สารเสพติด และความรุนแรง

          4.) มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

          5.) มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

          6.) มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา


 

          ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 11 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ สาระศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนควรที่จะเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

1.) มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

           นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.) มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์

           วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ

           ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

3.) มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

           ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

4.) มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน

5.) มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี

           ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

6.) มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

           ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 

          ตารางที่ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 12 พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่

1.) มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

2.) มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

3.) มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ            เรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

4.) มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ                  วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อ         ชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน


 

          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา  2555  มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 13  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ( 8  กลุ่มสาระ) เปรียบเทียบ        คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา  2555 กับปีการศึกษา  2554

ที่

กลุ่มสาระ

ค่าเฉลี่ยระดับเขต ปี 2555

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี 2555

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

เพิ่ม / ลด

1

ภาษาไทย (91)

50.05

54.48

49.73

45.80

3.93

2

สังคมศึกษา( 92)

44.57

47.12

41.33

45.20

-3.87

3

ภาษาอังกฤษ (93)

27.83

28.71

29.33

33.20

-3.87

4

คณิตศาสตร์(94)

24.32

26.95

20.67

47.52

-26.85

5

วิทยาศาสตร์(95)

33.00

35.37

29.17

38.80

-9.63

6

สุขศึกษา(96)

54.01

56.67

51.46

50.00

1.46

7

ศิลปะ(97)

43.22

43.31

44.58

39.00

5.58

8

การงานอาชีพ(98)

41.69

47.39

42.17

43.60

-1.43

 

รวมคะแนนเฉลี่ย(8 กลุ่มสาระ)

 

308.44

343.12

-34.68

 

คะแนนเฉลี่ย ( 8 กลุ่มสาระ)

 

38.55

42.89

-4.33

          จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบระดับชาติ o-net  มัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา 2555  (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ของโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2554  พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2555 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2554  ที่ -4.33  ลดลงจำนวน 5 กลุ่มสาระ  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ ดังนี้  คณิตศาสตร์ (-26.85)   วิทยาศาสตร์ (-9.63)  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (-3.87)  ภาษาอังกฤษ (-3.87)  และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (-1.43)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2554 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ศิลปะ (5.58)  ภาษาไทย (3.93)

และสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (1.46) ตามลำดับ 

          เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต    2  ได้ระดับที่ 27 จากทั้งหมด 49 โรงเรียน ได้ลำดับที่ 2  ของศูนย์เครือข่ายที่  20 


 

ตารางที่ 14 ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง

สาระวิชา

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวน/ร้อยละของนักเรียน

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง

จำนวนคน

ร้อยละ

คณิตศาสตร์

12

20.67

5.97

1.72

7

58.33

ภาษาไทย

12

49.73

10.11

4.14

6

50.00

วิทยาศาสตร์

12

29.17

3.60

2.43

5

41.67

สังคมศึกษาฯ

12

41.33

12.92

3.44

8

66.67

ภาษาอังกฤษ

12

51.46

10.18

4.29

5

41.67

สุขศึกษาและพลศึกษา

12

44.58

8.47

3.72

7

60.00

ศิลปะ

12

42.17

10.18

3.51

4

33.33

การงานอาชีพฯ

12

29.33

4.78

2.44

6

50.00

 

แผนภูมิที่ 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน o-net ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2554

 

 

 

 

ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ม. 3 ปีการศึกษา 2555 เป็นรายบุคคล

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2555  กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 และระดับประเทศ ได้ดังนี้

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2556

 

ไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ระดับโรงเรียน

49.73

41.33

29.33

20.67

29.17

51.46

44.58

42.17

ระดับเขตพื้นที่

50.05

44.57

27.83

24.32

33.00

54.01

43.22

41.69

ระดับประเทศ

54.48

47.12

28.71

26.95

35.37

56.67

43.31

47.39

 

          จากแผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555 กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2  และกับระดับประเทศ พบว่า มี 2  สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นที่และระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ 29.33 และ สาระศิลปะ 44.58  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ 42.17 สาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20.67  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 29.17  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 41.33   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42.17 สาระภาษาไทย 49.73  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 51.46  ตามลำดับ 

          สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องให้การพัฒนาเร่งด่วนเนื่องจากมีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์

 

          ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

             

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 17 พบว่า สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

1.) สาระ วรรณคดีและวรรณกรรม

2.) สาระ การเขียน

3.) สาระ การอ่าน

4.) สาระ หลักการใช้ภาษา

5.) สาระ การฟัง การดู และการพูด

          ตารางที่ 18 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        

 

 

 

 

 

 

 

   จากตารางที่ 18 พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

1.) สาระ ประวัติศาสตร์

2.) สาระ เศรษฐศาสตร์

3.) สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

4.) สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม      

         ตารางที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้ สาระภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

            จากตารางที่ 19 พบว่า  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

          สาระภาษาและวัฒนธรรม

          ตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้  สาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

  

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 20 พบว่า  สาระคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

          1) สาระเรขาคณิต

          2) สาระพีชคณิต

          3)  สาระทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          4)  สาระจำนวนและการดำเนินการ

          5)  สาระการวัด

          ตารางที่ 21เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 21 พบว่า  สาระวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

          1) สาระแรงและการเคลื่อนที่

          2) สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

          3) สาระดาราศาสตร์และอวกาศ

          4) สาระ สารและสมบัติของสาร

          5) สาระ พลังงาน

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

          จากตารางที่ 22 พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

          1)  สาระ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

          2)  สาระ ความปลอดภัยในชีวิต

          3) สาระ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

          4) สาระ ชีวิตและครอบครัว

          ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้ สาระศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

 

 

 

 

 


          จากตารางที่ 23 พบว่า สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

          1) สาระ ดนตรี

          2) สาระบูรณาการ

          ตารางที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยค่าสถิติตามสาระการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

 

 

 

 

 

 


          จากตารางที่ 24 พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่

          1) สาระการออกแบบและเทคโนโลยี

          2) สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว

          3) สาระการอาชีพ

 

ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2555

ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555 ตามความสามารถด้านภาษา ดังนี้

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยร้อย

SDคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

12

30

18

10

13.92

2.81

46.39

9.37

-อธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน

12

5

3

0

1.00

0.95

20.00

19.07

-คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

12

4

3

1

1.67

0.65

41.67

16.28

-สรุปเรื่องราวและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

12

7

4

0

2.50

1.17

35.71

16.68

- วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

12

6

5

2

3.83

0.94

63.89

15.62

-นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน

12

6

4

2

3.08

0.90

51.39

15.01

-สื่อสารความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

12

2

2

1

1.83

0.39

91.67

19.46

          จากตารางที่ 25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้านภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2555  พบว่า ทักษะที่โรงเรียนต้องเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ทักษะด้านอธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน (20.00)  ทักษะการสรุปเรื่องราวและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน(35.71 )  ทักษะการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน (41.67)  ทักษะการนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ใช้ชีวิตประจำวัน (51.39) ทักษะการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง (63.68)  และทักษะการสื่อสารความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ (91.67)  ตามลำดับ

 

         


 

          ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555 ตามความสามารถด้านคิดคำนวณ ดังนี้

ความสามารถด้านคิดคำนวณ

จำนวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยร้อย

SDคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

12

30

15

6

11.33

2.90

37.78

9.67

-จำนวนและการดำเนินการ

12

13

9

4

7.17

1.95

55.13

14.97

-การวัด

12

7

3

0

1.08

1.00

15.48

14.23

-เรขาคณิต

12

3

2

0

0.50

0.67

16.67

22.47

-พีชคณิต

12

3

2

0

1.00

0.60

33.33

20.10

-การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

12

4

2

1

1.58

0.51

39.58

12.87

          จากตารางที่ 26 การประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้าน คิดคำนวณ  พบว่า โรงเรียนควรที่จะเร่งพัฒนาทักษะที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำ เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ทักษะด้านการวัด (15.48)  ทักษะเรขาคณิต (16.67)  ทักษะพีชคณิต (33.33)  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น (39.58) และทักษะจำนวนและการดำเนินการ (55.13)  ตามลำดับ

         

          ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555 ตามความสามารถด้านเหตุผล ดังนี้

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยร้อย

SDคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

12

30

23

18

17.33

3.11

57.78

10.38

-วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ

12

8

7

4

5.67

0.98

70.83

12.31

-จัดกลุ่มข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ

12

7

7

3

4.50

1.24

64.29

17.76

-นำข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน

12

6

5

2

3.33

0.89

55.56

14.79

-เลือกใช้ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศในการตัดสินใจและ/หรือแก้ปัญหา

12

9

5

2

3.83

1.03

42.59

11.44

          จากตารางที่ 27  การประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้าน เหตุผล พบว่า ทักษะที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนเกิด เรียงคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากน้อยไปหามากได้ดังนี้  ทักษะการเลือกใช้ข้อมูล สถานการณ์หรือสารสนเทศในการตัดสินใจและ / หรือแก้ปัญหา (42.59)  ทักษะการนำข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน (55.56)  ทักษะการจัดกลุ่มข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ (64.29)  และ ทักษะการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศ (70.83)  ตามลำดับ


 

ตารางที่ 28 สรุปแสดงค่าสถิติรายวิชาของโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 12 คน

 

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคำนวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

เฉลี่ยร้อยละทั้ง 3  ด้าน

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

SD

SDคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

SD

SD คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

SD

SD คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

13.92

46.39

2.81

9.37

11.33

37.78

2.90

9.67

17.33

57.78

3.11

10.38

47.32

 

          จากตารางที่ 28  การทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2555  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านต่าง ๆ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ย 17.33  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.78  ความสามารถด้านภาษา คะแนนเฉลี่ย 13.92  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.39  ความสารถด้านคำนวณ  คะแนนเฉลี่ย 11.33 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.78  เฉลี่ยร้อยละทั้งสามด้าน 47.32   ได้ลำดับที่  87 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

 

          ทักษะที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ ความสามารถด้านคำนวณ ได้คะแนนเฉลี่ย 11.33 จากคะแนนเต็ม 30  ความสามารถด้านภาษา คะแนนเฉลี่ย 13.92  จากคะแนนเต็ม 30 ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ย 17.33 จากคะแนนเต็ม 30  ตามลำดับ

 


ตารางที่ 29 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ปีการศึกษา  2555

 

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคิดคำนวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง  3 ด้าน

เฉลี่ย 3  ด้าน

ระดับโรงเรียน

13.92

11.33

17.33

42.58

14.19

ระดับเขตพื้นที่

13.20

12.57

15.05

30.82

10.06

ระดับประเทศ

12.88

11.23

13.77

37.88

12.63

          จากตารางที่ 29 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  ทั้ง  3 ด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศเล็กน้อย  ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 17.33  สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ เล็กน้อย ความสามารถด้านคิดคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ แต่สูงกว่าระดับประเทศเล็กน้อย สรุปทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ร้อยละ 13.40 และระดับประเทศร้อยละ 4.12

         

         


 

แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3  ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียน กับสำนักงานเขตพื้นที่ และระดับประเทศ

 

          จากแผนภูมิที่  5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT  ป. 3 ปีการศึกษา 2555  พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศเล็กน้อย  ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 17.33  สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ เล็กน้อย ความสามารถด้านคิดคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ แต่สูงกว่าระดับประเทศเล็กน้อย สรุปทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ร้อยละ 13.40 และระดับประเทศร้อยละ 4.12

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านนาจานซับสมบูรณ์  เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2556 07.22 น. เปิดอ่าน: 352 ครั้ง ไอพี:: 101.51.207.169 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นม [16 ธันวาคม 2557 12.21 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy Reading ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [16 ธันวาคม 2557 12.20 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพส่งเสริมด้านการพูดและการฟังของเด็กปฐมวัย [16 ธันวาคม 2557 12.18 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเสียงในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท [16 ธันวาคม 2557 12.01 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [15 ธันวาคม 2557 12.10 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th