รายงานประเมินโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ

 

เอกสารรายงานการเข้าคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 เล่มนี้สำเร็จลงได้เพราะความร่วมมือของคณะครูนั

 

2.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องปรับตัวตามไปด้วยกล่าวคือชีวิตประจำวันจะต้องแข่งขันกับเวลาและบุคคลรอบข้าง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในหลายด้าน เช่น การไม่เคารพกฎระเบียบทางสังคม การแก่งแย่ง การเห็นแก่ตัว การฉวยโอกาส เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นการอยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อมนุษย์ก็จะเสื่อมถอยลงอนึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจการที่มุ่งพัฒนาทั้งทางการ สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านความเสียสละ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริตและความละอายใจ จะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม  การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมัครที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยถ้วนหน้า ไม่มีการแบ่งแยกและกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ  ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองและยึดมั่นปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก  (ลอร์ด เบเดล โพเอลล์)  Lord BadenPowell อย่างแน่วแน่และมั่นคงวงการศึกษาทั่วโลกถือว่าการลูกเสือเป็นขบวนการที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบนอกระบบ

          กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  เป็นหัวใจของการลูกเสือ  ลูกเสือทุกคนต่างก็มีโอกาสที่จะอยู่ค่ายพักแรม  เนื่องจากตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ  ลูกเสือ  พ.ศ.  2509  ข้อ  273 – 279  กำหนดไว้ว่า  ให้ผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง  ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  1  คืน  ดังนั้น  เพื่อสนองนโยบายของหลักสูตรและวิชาพิเศษโรงเรียนบ้านนาจานจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น (กรมวิชาการ  : 2546) 

          การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำเป็นต้องวางแผนนำลูกเสือไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ  ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึงจำเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ

          ให้ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย  1  คืน (นาจานซับสมบูรณ์,โรงเรียน  : 2553)

  ไฟล์ประกอบ
รายงานประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ส่งข่าวโดย : บ้านนาจานซับสมบูรณ์  เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2556 13.11 น. เปิดอ่าน: 15922 ครั้ง ไอพี:: 101.51.242.114 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สื่อการเรียนการสอน Active Learning [11 ธันวาคม 2560 09.07 น.][อ่าน 27 ครั้ง]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [10 ธันวาคม 2560 13.26 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ใบงานคำควบกล้ำ [10 ธันวาคม 2560 03.39 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ใบงานคำกริยา ป.6 [10 ธันวาคม 2560 03.34 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
บทคัดย่องานวิจัย [10 ธันวาคม 2560 03.29 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]