รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

 

         รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง  On Line และ On Hand ซึ่งนักเรียนที่เรียนแบบ On Line เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยเข้าเรียนตามตารางเรียนของนักเรียนอยู่ที่บ้านผ่าน  Application Line  และส่งการบ้านโดยการถ่ายภาพส่งครูผู้สอน เมื่อครูผู้สอนตรวจแล้วส่งกลับให้นักเรียนทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่  และอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังทำไม่ถูกต้อง  และมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียนโดยใช้  Google Forms  นักเรียนที่เรียนแบบ On Hand  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยเรียนจากหนังสือเรียน / มีแบบฝึกหัด / มีใบงาน  หลังจากรับงานกับคุณครูผู้สอนในวันอาทิตย์ๆ ละ 1 ครั้ง  สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบกรูด

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563

ชั้น

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

On Air

On Site

On Line

On Hand

อนุบาลปีที่ 1

13

 

 

 

13

 

อนุบาลปีที่ 2

15

 

 

 

15

 

อนุบาลปีที่ 3

15

 

 

 

15

 

ประถมศึกษาปีที่  1

21

 

 

 

21

 

ประถมศึกษาปีที่  2

14

 

 

 

14

 

ประถมศึกษาปีที่  3

25

 

 

 

25

 

ประถมศึกษาปีที่  4

9

 

 

 

9

 

ประถมศึกษาปีที่  5

12

 

 

 

12

 

ประถมศึกษาปีที่  6

14

 

 

 

14

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

27

 

 

20

7

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

18

 

 

9

9

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

21

 

 

19

2

 

นักเรียนเรียนร่วม

13

 

 

 

13

 

รวม

217

 

 

48

169

 

คิดเป็นร้อยละ

100

 -

 -

22.12

77.88

 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน……………217…………คน

          þ สามารถติดตามการเข้าเรียนประจำวันได้จำนวน.....217......คน            

                    - เข้าเรียนปกติ ......217......คน

                    - ขาดเรียน     ......๐......คน สาเหตุที่ขาดเรียน.......................-......................................

          ¨ไม่สามารถติดตามการเข้าเรียนได้ จำนวน....-......คน เนื่องจาก.............-..................................

          ¨ ไม่พบปัญหา 

          þ พบปัญหา ดังนี้ 

                    ๑.  ผู้ปกครองต้องทำงาน  จึงให้นักเรียนอยู่กันผู้สูงอายุ

                    ๒.  ผู้ปกครองไม่สะดวกพานักเรียนมารับ-ส่งแบบฝึกหัด / ใบงานด้วยตนเอง

                    ๓.  ผู้ปกครองไม่สามารถสอนหรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้เพราะผู้ปกครองไม่มีพื้นฐานความรู้และเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ

                    ๔.  นักเรียนบางส่วนขาดเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล

                    ๕.  นักเรียนบางคนหารายได้พิเศษช่วยครอบครัวในช่วงที่โรงเรียนหยุด  ทำให้ไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่

          ข้อเสนอแนะ

  1. ควรมีข้อมูลครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  และนักเรียนผ่าน  เบอร์โทรศัพท์  Line  และ Facebook
  2. ครูติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งสอบถามปัญหาและนำส่งแบบฝึกหัด / ใบงาน

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านมาบกรูด  เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2564 22.27 น. เปิดอ่าน: 12 ครั้ง ไอพี:: 110.168.219.246 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นปฐมวัย [26 กุมภาพันธ์ 2564 11.31 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563 [26 กุมภาพันธ์ 2564 11.01 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ทำบุญวันมาฆบูชา [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.47 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
กิจกรรมวันมาฆบูชา [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.15 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ทำบุญตักบาตร [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.09 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]