ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนใน สพป อบ 4

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนใน สพป อบ 4

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ลำดับ โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส Obec ประเภทการศึกษา เครือข่าย หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ อปท. โทรศัพท์ โทรสาร วันที่ก่อตั้ง ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.) ระยะทางถึงอำเภอ (กม.) ขนาดสถานศึกษา ไฟฟ้า ปรับปรุงข้อมูล
1 บ้านแฮหนามแท่ง Banhaenamthaeng นายปริพัตร บุปผาพรหม 1034710765 34040001 710765 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 3 บ้านหนามแท่ง คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 - - คำขวาง 045-433328 -   12 12.5 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:40:33 น.
2 บ้านคำขวาง kham khang ประกาศ ลุนาบุตร 1034710766 34040002 710766 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 6 บ้านบ้านแต้ คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คำขวาง 045-288316 45288316 พ.ศ.2468 12 14 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:32:18 น.
3 บ้านเกษตรพัฒนา BanKasetphatthana นายสันติ ไกรษี 1034710767 34040003 710767 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คำขวาง 045-288163 - พ.ศ.2520 5 5.5 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:52:33 น.
4 บ้านท่าข้องเหล็ก Thakhonglek school นายชยพล ดวงดี 1034710757 34040004 710757 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 Konglekschool@gmail.com 202.143.156.4/school/tkiek คำน้ำแซบ 045-322707 0 1/3/2469 3 3.5 type1 Y 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09:24:52 น.
5 บ้านคำนางรวย bankumnangruay นายอภัย ลาวรรณ 1034710758 34040005 710758 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินคำน้ำแซบ หมู่ 10 บ้านบ้านคำนางรวย คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190   http://kumnangruay.in.th เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 817896999 - 1-พ.ค.-19 5 5 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:28:28 น.
6 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า BANPHOMOONPEAPHOW นายมงคล อรรถเวทิน 1034710756 34040006 710756 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ 2 บ้านโพธิ์มูล คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คำน้ำแซบ 045-256326   7/5/2490 6 7 type1 Y 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:35:18 น.
7 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) bansisakrabue นายไพจิตร ล่วงรัตน์ 1034710771 34040007 710771 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองโพธิ์ศรี หมู่ 9 บ้านหนองหอ คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 045-400672   1-มิ.ย.-79 13 13 type1 Y 02 สิงหาคม 2556 เวลา 09:31:04 น.
8 วัดบ้านค้อหวาง WATBANKOHWANG นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข 1034710772 34040008 710772 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 12 บ้านบ้านหวางออก คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 045-400001   ๒-พ.ค.-๒๕ 8 8 type2 Y 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10:40:00 น.
9 บ้านโนนจิก nonjik นายมโนพร ศรีทา 1034710773 34040009 710773 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 8 บ้านบ้านโนนจิก คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 nonjikschool@hotmail.co.th 202.168.1.4/school/nonjik คูเมือง     1-พ.ค.-83 20 20 type2 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:32:42 น.
10 บ้านดอนผอุง Donphaung นายเสมอ พื้นอินทร์ 1034710774 34040010 710774 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองโพธิ์ศรี หมู่ 5 บ้านบ้านดอนผอุง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 801736285   28-เม.ย.-17 25 26 type1 Y 03 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:35:03 น.
11 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ิBan Kumuang (On-Anukro) โกวิท บุญเฉลียว 1034710780 34040011 710780 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 4 บ้านบ้านคูเมือง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 045-400052 45859639 2475 15 15 type1 Y 24 มิถุนายน 2556 เวลา 14:06:29 น.
12 บ้านท่าลาด banthalad นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ 1034710795 34040012 710795 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ห้วยขะยุง หมู่ 1 บ้านบ้านท่าลาด ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 panda-stone@hotmail.com 202.143.156.4/school/talad/ ท่าลาด 045-400003   19-มิ.ย.-66 18 18 type2 Y 16 สิงหาคม 2556 เวลา 12:50:50 น.
13 บ้านโนนทรายน้อย   ประดิษฐ์ วิลาวัลย์ 1034710798 34040013 710798 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 5 บ้านบ้านโนนทรายน้อย ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     ท่าลาด 045-400005         type1 Y 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:31:30 น.
14 บ้านถ่อน BANTHON SCHOOL ไมตรี สอนอาจ 1034710799 34040014 710799 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 2 บ้านถ่อน ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 - - ท่าลาด 045-431492 - - 20 20 type2 Y 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:34:21 น.
15 บ้านโนนเกษม bannonkasame นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ 1034710804 34040015 710804 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 4 บ้านโนนเกษม ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310   202.143.156.4/school/nonkasame ท่าลาด 045-370532   8-พ.ค.-90 14 14 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:38:35 น.
16 บ้านบัววัด BUAWAT วีระชัย พลโสภา 1034710762 34040016 710762 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 4 บ้านบ้านบัว ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     ธาตุ 045-433315   5/9/2495 12 12 type1 Y 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14:09:48 น.
17 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) Bandonklang สุริยา พลหาญ 1034710763 34040017 710763 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น   หมู่ 8 บ้านดอนกลาง ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 suriya.ub@gmail.com www.donklang.in.th ???? 045-853062   พ.ศ. 2462 10 11 type2 Y 02 สิงหาคม 2556 เวลา 14:43:44 น.
18 บ้านหนองสองห้อง bannongsonghong นายบุญเริ่ม บุญวร 1034710764 34040018 710764 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 2 บ้านบ้านหนองสองห้อง ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 nsbu@hotmail.com www.ubn4.go.th/school/nongsonghong ธาตุ 045-303333   พ.ศ. 2485 15 15 type1 Y 18 มิถุนายน 2556 เวลา 19:24:45 น.
19 บ้านจั่น บ้านจั่น นายอาคม อ่อนพุทธา 1034710760 34040019 710760 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ 2 บ้านจั่น โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 prakhrongwet@gmail.com   โนนผึ้ง 045-370618   24-มิ.ย.-66 10 10 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:10:54 น.
20 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) Nonnhon วิศิษฏ์ มนัส 1034710781 34040020 710781 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โนนโหนน หมู่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 - ubon.obec.go.th/school/nkns/ โนนโหนน 045-474395 - 1-เม.ย.-62 11 11 type2 Y 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:51:18 น.
21 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) BAN BOK SCHOOL - 1034710782 34040021 710782 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 6 บ้านบ้านบก โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     โนนผึ้ง 045-409163 45409163 2481 15 16 type2 Y 12 มิถุนายน 2556 เวลา 18:25:08 น.
22 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) Nongkhoo นายธีรยุทธ อุทธา 1034710783 34040022 710783 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 4 บ้านหนองคู โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190   www.nongkhoo.in.th/ โนนโหนน 045-400023   23-ก.ย.-69 17 18 type2 Y 20 มิถุนายน 2556 เวลา 13:19:10 น.
23 บ้านคอนสาย Ban Khonsai School นายอุดม พิณทอง 1034710784 34040023 710784 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 3 บ้านคอนสาย โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 supit1962@gmail.com   ??????? 045-246402   16/5/2491 12 13 type1 Y 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:42:53 น.
24 บ้านนาโหนนน้อย nanonnoi หัน พันชัย 1034710785 34040024 710785 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโนนโหนน หมู่ 5 บ้านหมู่บ้านนาโหนนน้อย โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     โนนโหนน 045-370617   15-พ.ค.-82 14 15 type1 Y 08 สิงหาคม 2556 เวลา 11:25:31 น.
25 บ้านท่างอย Bantangoi นายชาญพัฒน์ จันทุมา 1034710803 34040025 710803 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 6 บ้านท่างอย บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 - - บุ่งหวาย 045-370692 - 27-พ.ค.-83 16 18 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:49:39 น.
26 บ้านวังยาง banwangyang นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์ 1034710801 34040026 710801 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น บุ่งหวาย หมู่ 5 บ้านวังยาง บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 banwangyang@yahoo.co.th 202.143.156.4/school/wangyang บุ่งหวาย 045-370691   1-พ.ค.-81 19 20 type2 Y 09 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:23:08 น.
27 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) BANNONBON นายทองมี ดำริห์ 1034710802 34040027 710802 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 13 บ้านบ้านโนนบอน บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     บุ่งหวาย 045-370694   1-พ.ค.-06 15 15 type2 Y 08 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:44:21 น.
28 บ้านบุ่งหวาย BANBUNGWHY ดร.ภานุรุจ จันทมา 1034710800 34040028 710800 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 18 บ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 E-mail:bungwkaischool@hotmail.com http://www.ubn4.go.th/school/banbungwhy บุ่งหวาย 045-855284     500 13 type2 Y 28 มิถุนายน 2556 เวลา 22:29:12 น.
29 บ้านดอนชาด Bandonchad นายเดชา พันธนู 1034710805 34040029 710805 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 3 บ้านดอนชาด บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     บุ่งหวาย 045-370725     16 17 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:58:03 น.
30 บ้านห่องชัน BANHONGCHAN นายปรีชา จันทรจิตร 1034710806 34040030 710806 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 9 บ้านห่องชัน บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     บุ่งหวาย 045-370724   7-พ.ค.-91 17 16 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:44:26 น.
31 บ้านกุดระงุม BanGudrangum ประเสริฐ บุญเลิศ 1034710769 34040031 710769 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประัสิทธิภาพการศึกษมหสธาตุ หมู่ 3 บ้านบ้านกุดระงุม บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 gudrangum.ubon4@gmail.com   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม 045-269901   23-ส.ค.-98 7 7 type2 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:49:51 น.
32 บ้านยางวังกางฮุง BanYangwangkanghung ศิริลักษณ์ คมเฉียบ 1034710768 34040032 710768 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ หมู่ 4 บ้านทุ่งนาคำ บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 yangwangkanghung.ubon4@gmail.com   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม 08-1389-8358   8 ตุลาคม พ.ศ. 2464 10 10 type2 Y 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:01:39 น.
33 บ้านโนนแดง Bannondang นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ 1034710777 34040033 710777 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 5 บ้านโนนแดง โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190   202.143.156.4/school/nondang โพธิ์ใหญ่ 045-247238 045-853249 20/6/2482 28 29 type2 Y 13 มิถุนายน 2556 เวลา 20:48:19 น.
34 บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา) Nongphang สถิตย์ แสงกล้า 1034710778 34040034 710778 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 12 บ้านบ้านหนองฝาง โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     โพธิ์ใหญ่ 045-370531     25 25 type1 Y 18 มิถุนายน 2556 เวลา 20:06:49 น.
35 บ้านโพธิ์ ิิbanpoe นายนเรศ ธานี 1034710775 34040035 710775 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 9 บ้านร่องก่อ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 phoesschool@chaiyo.com http://www.ubn4.go.th/school/banpoe/ โพธิ์ใหญ่ 045-853241 - 9-มิ.ย.-66 17 18 type2 Y 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:07:45 น.
36 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) BanMadkamLaucha นายสุขุม รักษาคุณ 1034710776 34040036 710776 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 7 บ้านบ้งมั่ง โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 BanMadkamLauchaSchool@hotmail.com www.madkamlaucha.comoj.com โพธิ์ใหญ่ 045-433325   16-พ.ค.-16 16 17 type1 Y 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:40:40 น.
37 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ NONSADPADUNGVIT นายวิรัตน์ เหล่าโก้ก 1034710793 34040037 710793 อนุบาล-ประถมศึกษา สระสมิง หมู่ 6 บ้านมดง่าม เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     เมืองศรีไค 045-370530   1-ต.ค.-26 18 18 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:03:58 น.
38 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) Chumchonbansrikhai(sriwattanavitayakhan) นายธนเสฎฐ์ ง้าวทอง 1034710770 34040038 710770 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มเมืองโพธิ์ศรี หมู่ 3 บ้านศรีไค เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     ?????????? 045-433121   24-มิ.ย.-84 11 12 type1 Y 21 มิถุนายน 2556 เวลา 13:02:58 น.
39 บ้านหาดสวนยา BANHADSAUNYASCHOOL นายศรศิลป์ ช่วงชิง 1034710759 34040039 710759 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ บ้าน2/4 ถนนวิบูลธรรม วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 songsri979@gmail 0 0 45324178 45324178 10-พ.ค.-19 2 2 type1 Y 13 สิงหาคม 2556 เวลา 18:12:33 น.
40 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) tabongmong นางไกรศร ส่งสุข 1034710755 34040040 710755 อนุบาล-ประถมศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวารินคำน้ำแซบ หมู่ - บ้านท่าบ้งมั่ง วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     เทศบาลวารินชำราบ 045-323561   10-มิ.ย.-93 3 3 type1 Y 08 สิงหาคม 2556 เวลา 12:33:00 น.
41 ชุมชนบ้านกุดเป่ง Chumchonbankutpeng นายชัยโย หน่อสุวรรณ 1034710753 34040041 710753 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำนำ้แซบ หมู่ 0 บ้านกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 kps2493@gmail.com http://sites.google.com/site/kpsub4/ เทศบาลวารินชำราบ 045-321501   พ.ศ.2493 3 3 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:56:56 น.
42 บ้านกุดปลาขาว Kudplakhao นายสุพล ดุจดา 1034710754 34040042 710754 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ - บ้านบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     เทศบาลเมืองวารินชำราบ 045-323113   2503 1.5 1.2 type1 Y 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14:00:21 น.
43 บ้านหนองตาปู่ BANNONGTAPOO นางสุชาดา กุลโชติ 1034710794 34040043 710794 อนุบาล-ประถมศึกษา สระสมิง หมู่ 10 บ้านหนองตาปู่ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     สระสมิง 045-370529   1-ม.ค.-20 35 40 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 19:21:50 น.
44 บ้านหนองบัวแดนเกษม bannongbuadankasam นายศิลปธาน ไกรยรัตน์ 1034710789 34040044 710789 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสระสมิง หมู่ 4 บ้านหนองบัว สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 a.thammawat@gmail.com   สระสมิง 045-370528 , 080 335 6034   25-มิ.ย.-02 30 30 type1 Y 05 สิงหาคม 2556 เวลา 10:37:46 น.
45 บ้านบาก BANBAK นายเกษม ศรีบุญมา 1034710790 34040045 710790 อนุบาล-ประถมศึกษา สระสมิง หมู่ 7 บ้านบ้านบาก สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     สระสมิง 045-370196     30 30 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:07:45 น.
46 บ้านสระสมิง BANSRASAMING นายอุภัย ภาระเวช 1034710791 34040046 710791 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สระสมิง หมู่ 8 บ้านบ้านสระสมิง สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 som_pongj@hotmail.com 202.143.156.4/school/srasaming สระสมิง 045-370225 - 26-พ.ค.-86 30 30 type2 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:34:06 น.
47 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) sankum - 1034710792 34040047 710792 อนุบาล-ประถมศึกษา สระสมิง หมู่ 6 บ้านแสนคำ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 sankum34040047@gmail.com - สระสมิง 045-370229 - 22/3/2482 30 30 type1 Y 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:41:10 น.
48 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) Pracharatsamakkee นายศิริวัฒน์ คำศรีสุข 1034710787 34040048 710787 อนุบาล-ประถมศึกษา สระสมิง หมู่ 12 บ้านโนนใหญ่ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 tabeauty@hotmail.com www.pracharat13.com สระสมิง 087-2586200   20-ก.ค.-81 25 25 type2 Y 14 มิถุนายน 2556 เวลา 21:38:24 น.
49 บ้านโนนยาง nongyang นายอุบลแดง สิทธิวรเดช 1034710788 34040049 710788 อนุบาล-ประถมศึกษา สระสมิง หมู่ 16 บ้านดงเจริญ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     สระสมิง 045-866226   18-เม.ย.-69 35 37 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:30:48 น.
50 บ้านคำเจริญ kumjalearn โกศล ยินดี 1034710786 34040050 710786 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 13 บ้านบ้านคำเจริญ แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     แสนสุข 045-370616   23-มี.ค.-32 6 6 type1 Y 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09:26:03 น.
51 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ANUBANWARINCHAMRAB นายธำรง สุภาการ 1034710779 34040051 710779 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 6 บ้านน้ำคำ แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 anubanwarin@hotmail.com anubarnwarin.in.th แสนสุข 045-324300 45854110 2469 7 7 type1 Y 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:47:46 น.
52 บ้านธาตุ Barnthat วิเศษศักดิ์ จรรยาเพศ 1034710761 34040052 710761 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมู่ 3 บ้านบ้านหนองหว้า แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 thatschool2554@gmail.com   แสนสุข 045-324473   8/1/2476 6 6 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:46:17 น.
53 บ้านปากกุดหวาย pakkadwai นายพันธ์ วงมาเกษ 1034710807 34040053 710807 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     หนองกินเพล       8 8 type1 Y 03 สิงหาคม 2556 เวลา 11:27:07 น.
54 บ้านทางสาย BANTHANGSAI นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ 1034710808 34040054 710808 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองกินเพล หมู่ 5 บ้านบ้านทางสาย หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     หนองกินเพล 045-246444   16/4/2486 ึ9 10 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:33:20 น.
55 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) Khuamaikan(Mahidolanusorn 3) นายจิรัฎฐ์ พันธ์เพ็ง 1034710809 34040055 710809 อนุบาล-ประถมศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพล หมู่ 2 บ้านขัวไม้แก่น หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 khuamaikan@gmail.com   หนองกินเพล 045-370614   24-เม.ย.-87 12 12 type2 Y 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:56:08 น.
56 บ้านคูสว่าง BANKOOSAWANG นายปรีชา ทินโนรส 1034710810 34040056 710810 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองกินเพล หมู่ 7 บ้านบ้านคูสว่าง หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 yu-wa-d@hotmail.com www.ubn4.go.th/school/bankoosawang/ หนองกินเพล 045-370693 - 22-ส.ค.-98 15 15.5 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:48:43 น.
57 บ้านกุดชุม kudchum นายวัชรินทร์ สาระ 1034710811 34040057 710811 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองกินเพล หมู่ 1 บ้านกุดชุม หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 yutscua@gmail.com - หนองกินเพล 045-370615 - 7-พ.ค.-88 15 15 type1 Y 03 สิงหาคม 2556 เวลา 11:07:50 น.
58 บ้านนาสะแบง   นายณรงค์ ตระกาลจันทร์ 1034710812 34040058 710812 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองกินเพล หมู่ 4 บ้านนาสะแบง หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     หนองกินเพล 081-8779627   1-พ.ค.-20 8 9 type1 Y 05 สิงหาคม 2556 เวลา 14:40:06 น.
59 บ้านหนองกินเพล nhongkinpel สำลี พรมสุ 1034710813 34040059 710813 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองกินเพล หมู่ 3 บ้านหนองกินเพล หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 saeng1201@hotmail.com   หนองกินเพล 045-246404   3-พ.ค.-89 20 20 type2 Y 15 มิถุนายน 2556 เวลา 10:47:49 น.
60 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) banhuakhayung นายอุทัย สุดเต้ 1034710796 34040060 710796 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 12 บ้านบ้านห้วยขะยุง ห้วยขะยูง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     ห้วยขะยุง 045-431456 45431074 4-ก.ย.-80 25 25 type1 Y 06 สิงหาคม 2556 เวลา 16:22:01 น.
61 บ้านน้ำเที่ยง bannumthaeng นายวันชัย คำสิงหา 1034710797 34040061 710797 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 8 บ้านน้ำดำ ห้วยขะยูง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 bannumthaeng@hotmail.com http://202.143.156.4/school/numthaeng ห้วยขะยุง 045-431197 - 23-พ.ค.-81 25 25 type1 Y 01 สิงหาคม 2556 เวลา 09:27:00 น.
62 บ้านนางาม Nangam ดรฉายฌาญ ทองน้อย 1034710890 34040062 710890 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม หมู่ 5 บ้านนางาม ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 34360 - http://202.143.156.4/school/nangam ??????? 045-370523 -   28 5 type1 Y 24 มิถุนายน 2556 เวลา 10:13:53 น.
63 บ้านโนนแคน BanNhonkhan นายสมจินต์ ทองไสล 1034710891 34040063 710891 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองสำโรงขามป้อม หมู่ 3 บ้านโนนแคน ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - ขามป้อม 045-370593 - 16-พ.ค.-83 28 6 type1 Y 17 มิถุนายน 2556 เวลา 10:04:19 น.
64 บ้านขามป้อม   สมศักด์ สมมาคูณ 1034710893 34040064 710893     หมู่ 2 บ้านขามป้อม       34360     ขามป้อม 045-370524              
65 บ้านโปร่ง Banprong นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 1034710897 34040066 710897 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองสำโรงขามป้อม หมู่ 4 บ้านโปร่ง ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - ขามป้อม 045-370522 - 28-มิ.ย.-32 30 8 type1 Y 18 มิถุนายน 2556 เวลา 10:41:23 น.
66 บ้านสร้างแก้ว   - 1034710921 34040067 710921 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 7 บ้านสร้างแก้ว ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360     ??????? 045-370519     30 12 type1 Y 01 สิงหาคม 2556 เวลา 00:01:17 น.
67 บ้านทรายทอง bansaithong นายดำรงค์ พวงอินทร์ 1034710917 34040068 710917 อนุบาล-ประถมศึกษา ค้อน้อย หมู่ 2 บ้านทรายทอง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360     ค้อน้อย 045-370520   1-พ.ย.-86 35 10 type1 Y 30 มิถุนายน 2556 เวลา 21:24:29 น.
68 บ้านหินแห่ hinhare วาสุเทพ ศุภโกศล 1034710918 34040069 710918 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มประสิทธิภาพค้อน้อย หมู่ 3 บ้านหินแห่ ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360 angkanawan@hotmail.co.th   ค้อน้อย 045-370265   24-มิ.ย.-02 45 15 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:33:21 น.
69 บ้านกะแอกน้อย gaacnoi school นางชุติมา พิมพ์สอน 1034710919 34040070 710919 อนุบาล-ประถมศึกษา ค้อน้อย หมู่ 10 บ้านกะแอกน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - ค้อน้อย 045-370521 - 10-พ.ค.-20 47 18.5 type1 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:42:22 น.
70 บ้านสำโรงน้อย Samrongnoi school นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ 1034710920 34040071 710920 อนุบาล-ประถมศึกษา ค้อน้อย หมู่ 14 บ้านสำโรงน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - ค้อน้อย 045-370120 - 21-มิ.ย.-84 48 20 type1 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:44:07 น.
71 บ้านคำสว่าง Bankhamsawang มงคล คำแผ่น 1034710902 34040072 710902 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกสว่างคุ้ม หมู่ 8 บ้านคำสว่าง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360 khamsawang.ubon4@gmail.com   ค้อน้อย 045-403811   1-พ.ค. 45 20 type1 Y 17 มิถุนายน 2556 เวลา 10:32:36 น.
72 บ้านค้อน้อย KONOI SCHOOL นายพงษ์ศักดิ์ ควรนาม 1034710915 34040073 710915 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพค้อน้อย หมู่ 6 บ้านค้อน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360 khonoi54@hotmail.com   ค้อน้อย 045-370120 - 4-ก.ย.-79 50 13 type1 Y 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:21:48 น.
73 บ้านอาเลา arlao school นายเทพนิมิตร พรรณาทรัพย์ 1034710916 34040074 710916 อนุบาล-ประถมศึกษา ค้อน้อย หมู่ 1 บ้านอาเลา ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - ค้อน้อย 045-370518 - 10-พ.ค.-86 45 17 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:18:33 น.
74 บ้านผำ   ศรีนวล ทองน้อย 1034710888 34040075 710888 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกก่อง หมู่ 5 บ้านผำ สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โคกก่อง 045-370700     17 10 type1 Y 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09:15:03 น.
75 บ้านโคกก่อง   นายสมพงศ์ สัมมาปราบ 1034710875 34040076 710875 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 1 บ้านโคกก่อง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360     ??????? 045-370717     25 15 type1 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:27:55 น.
76 บ้านแกนาคำ   นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ 1034710876 34040077 710876 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 3 บ้านแกนาคำ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360     ??????? 045-370718     25 12 type1 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:39:38 น.
77 บ้านโนนสมบูรณ์ bannonsomboon นางจุไรรัตน์ กรงาม 1034710877 34040078 710877 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกก่อง หมู่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360 ningja2518@hotmail.com ubn4.go.th/school/bannonsomboon โคกก่อง 045-370726   7/7/2501 28 8 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:05:50 น.
78 บ้านหนองจิกนาเรือง nongjicnareang นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 1034710879 34040080 710879 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกก่อง หมู่ 14 บ้านนาเรือง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โคกก่อง 045-370703     35 15 type2 Y 24 มิถุนายน 2556 เวลา 14:21:21 น.
79 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) BanNongsila(Ponchumchonwitthaya) นายทึง อายุพา 1034710880 34040081 710880 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกก่อง หมู่ 13 บ้านหนองศิลา โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โคกก่อง 045-370706   1-พ.ค.-22 30 10 type2 Y 05 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:10:17 น.
80 บ้านโนนสูงดอนพิกุล   สุทธิชาติ จำปารัตน์ 1034710881 34040082 710881 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกก่อง หมู่ 11 บ้านดอนพิกุล โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โคกก่อง 045-370714       15 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:18:52 น.
81 บ้านวังคกอูบมุง Banwangkokoopmung ยงยศ วงศ์แหล้ 1034710898 34040083 710898 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 1 บ้านบ้านวังคก โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี   wangkokschool@hotmail.com 202.143.156.4/school/banwangkok/ โคกสว่าง 045-370701     37 15 type1 Y 16 มิถุนายน 2556 เวลา 12:38:05 น.
82 บ้านโคกสว่าง Khoksawang วีระศักดิ์ คำล้าน 1034710899 34040084 710899 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกสว่าง หมู่ 3 บ้านโคกสว่าง โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 34360   www.khoksawang.ac.th โคกสว่าง 045-322247   2487 35 20 type2 Y 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:39:52 น.
83 บ้านคุ้ม Bankum นายพินิจ บุดดาลี 1034710900 34040085 710900 อนุบาล-ประถมศึกษา โึคกสว่างคุ้ม หมู่ 4 บ้านคุ้ม โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โคกสว่าง 045--370234   16-พ.ค.-93 45 24 type2 Y 16 สิงหาคม 2556 เวลา 23:02:21 น.
84 บ้านกะแอก Kaace นายธรรมรง บุญลา 1034710901 34040086 710901 อนุบาล-ประถมศึกษา โคกสว่าง หมู่ 10 บ้านบ้านกะแอกเหนือ โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โคกสว่าง 045-370712   2469 42 20 type2 Y 01 สิงหาคม 2556 เวลา 05:05:13 น.
85 บ้านนาดี   ปรีชา สิทธิศร 1034710903 34040087 710903     หมู่ 6 บ้านนาดี       34360     โคกสว่าง 045-370517              
86 บ้านสระดอกเกษ bansadokket สง่า บุดดาลี 1034710904 34040088 710904 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โคกสว่างคุ้ม หมู่ 7 บ้านสระดอกเกษ โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - โคกสว่าง 045-370224 - 29112442 46 25 type2 Y 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:56:28 น.
87 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) NHONGHAISCHOOL นายประวิทย์ ปรัสพันธ์ 1034710905 34040089 710905 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองไฮโนนกลาง หมู่ 4 บ้านดงใหญ่ โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 045-370702   พ.ศ.2464 26 14 type2 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:45:52 น.
88 บ้านหนองหิน NONGHIN นายประมวล โทพิลา 1034710906 34040090 710906 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 5 บ้านหนองหิน โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกลาง 045-370707   30-มิ.ย.-90 32 12 type1 Y 13 มิถุนายน 2556 เวลา 11:12:11 น.
89 หนองมังโนนกลางห่องแดง NONGMANG นายภูมี ศรีพรหม 1034710907 34040091 710907 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 1 บ้านหนองมัง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกลาง 045-370705   6-พ.ค.-86 32 10 type1 Y 02 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:37:40 น.
90 บ้านโนนสัง Nonsang นายอาคม ทานนท์ 1034710913 34040092 710913 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 6 บ้านโนนสัง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360   www.ubn4.go.th/school/bannonsang โนนกลาง 045-370715   24-มี.ค.-76 40 15 type1 Y 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14:08:05 น.
91 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) khoksawangschool นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล 1034710911 34040093 710911 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองไฮโนนกลาง หมู่ 10 บ้านโคกใหม่พัฒนา โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกลาง 045-370716   15-มิ.ย.-85 37 10 type2 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:12:00 น.
92 บ้านดอนม่วง DONMUANG นายวัชรินทร์ โมราษฎร์ 1034710912 34040094 710912 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 8 บ้านดอนม่วง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360   dmos โนนกลาง - - 24-เม.ย.-89 36 13 type1 Y 18 มิถุนายน 2556 เวลา 08:06:39 น.
93 บ้านโพนเมือง Phonmuang ประจิตต์ บุญสุข 1034710873 34040095 710873 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น บอนโพนเมือง หมู่ 8 บ้านโพนเมือง โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360 phonmuangsc@gmail.com   โนนกาเล็น 045-303029     30 5 type2 Y 05 สิงหาคม 2556 เวลา 10:02:32 น.
94 บ้านเปือย BANPUAI นายสากล ศรีวิเศษ 1034710874 34040096 710874 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 3 บ้านเปือย โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกาเล็น 045-246403   วันที่ 24 พฤษภาคม 2481 30 30 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 01:05:39 น.
95 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) svang(svangvittayakarn) - 1034710870 34040097 710870 อนุบาล-ประถมศึกษา บอนโพนเมือง หมู่ 10 บ้านสว่างศรีสมบัติ โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360 para435@gmail.com   โนนกาเล็น 045-370516   27-พ.ค.-83 38 10 type2 Y 14 มิถุนายน 2556 เวลา 03:30:30 น.
96 บ้านโพนงาม BANPHONNGAM นายวิทยา เนตรสาร 1034710871 34040098 710871 อนุบาล-ประถมศึกษา บอน-โพนเมือง หมู่ 7 บ้านโพนงาม โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกาเล็น 045-370713     33 5 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:20:45 น.
97 บ้านหนองผือโปร่งคำ nongpuephongkam นายประเสริฐ วิวาสุข 1034710872 34040099 710872 อนุบาล-ประถมศึกษา บอนโพนเมือง หมู่ 6 บ้านหนองผือ โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกาเล็น 045-370704   21-พ.ค.-82 30 8 type2 Y 18 สิงหาคม 2556 เวลา 00:27:54 น.
98 บ้านบุ่ง BANBUNG นายประเสริฐ เลิศล้ำ 1034710868 34040100 710868 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 4 บ้านบุ่ง โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360     โนนกาเล็น 045-370592 045-370592 พ.ศ.2470 28 28 type2 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:11:03 น.
99 บ้านห่องขอน ็HONGKHON นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ 1034710869 34040101 710869 อนุบาล-ประถมศึกษา บอนโพนเมือง หมู่ 6 บ้านห่องขอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 34360 - - บอน 045-370708 - 1-พ.ค.-20 27 7 type1 Y 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10:41:05 น.
100 บ้านบอน banbon กำพล สายเวช 1034710882 34040102 710882 อนุบาล-ประถมศึกษา บอนโพนเมือง หมู่ 2 บ้านบอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 34360     บอน 045-325160     17 10 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:20:06 น.
101 บ้านค้อบอน   ประวี วะลิวงศ์ 1034710883 34040103 710883 อนุบาล-ประถมศึกษา บอนโพนเมือง หมู่ 3 บ้านค้อบอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 34360     บอน 045-370711     10 10 type1 Y 13 มิถุนายน 2556 เวลา 14:02:27 น.
102 บ้านห่องยูง   นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 1034710887 34040104 710887 ประถมศึกษา บอนโพนเมือง หมู่ 4 บ้านห่องยูง บอน สำโรง อุบลราชธานี 34360     ??? 045-370709   28 เม.ษ. 2516 24 5 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:16:37 น.
103 บ้านหนองหัวงัว   สุรพล จิตจักร 1034710885 34040105 710885 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 5 บ้านหนองหัวงัว บอน สำโรง อุบลราชธานี 34360     บอน 045-370248     17 10 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:50:02 น.
104 บ้านหนองเทา Nong Tow นายทองสุข ศรีตะบุตร 1034710886 34040106 710886 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น   หมู่ 5 บ้านหนองเทา สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360     สำโรง 045-303058     20 5 type2 Y 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14:09:58 น.
105 บ้านหนองสองห้อง Bannongsonghongsomrong นายอาจ ดวงแก้ว 1034710892 34040107 710892 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม หมู่ 4 บ้านหนองสองห้อง สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360 - 202.143.156.4/school/nongsonghongsomrong สำโรง 045-433327 - 3-ก.ค.-01 26 0.5 type1 Y 20 มิถุนายน 2556 เวลา 11:07:16 น.
106 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) BanSamrong(Kuruprachasamakkee) นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน 1034710889 34040108 710889 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม หมู่ 1 บ้านสำโรง สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360     สำโรง 045-303027   25-พ.ค.-63 30 5 type2 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:13:21 น.
107 บ้านผับแล้ง PUBLANG นายปรีชา สิงห์คง 1034710895 34040109 710895 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสำโรงขามป้อม หมู่ 6 บ้านผับแล้ง สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360 pub_publang@hotmail.com   สำโรง 045-370208   23 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 28 3 type1 Y 28 มิถุนายน 2556 เวลา 22:50:15 น.
108 บ้านหว้าน   นายธนกฤษ คงเหล็กดี 1034710884 34040110 710884 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น   หมู่ 2 บ้านหว้าน สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360     สำโรง 045-303023     24 2 type2 Y 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09:28:58 น.
109 บ้านน้ำเกลี้ยง bannumkliang นายชำนาญ สมวงษ์ 1034710896 34040111 710896 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 2 บ้านน้ำเกลี้ยง หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 34360     หนองไฮ 045-370514   19-มิ.ย.-30 30 6 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 20:18:43 น.
110 บ้านนาแก bannakae นายพลชัย คำแสนหมื่น 1034710909 34040112 710909 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 6 บ้านนาแก หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 34360 krunoi_sp@hotmail.com   หนองไฮ 045-370515   25-พ.ค.-80 35 18 type1 Y 16 สิงหาคม 2556 เวลา 14:01:00 น.
111 บ้านนานวล Bannauan นายทองใบ แก้ววงษา 1034710910 34040113 710910 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮ หมู่ 9 บ้านนานวล หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 34360 tongbai889@gmail.com   หนองไฮ 827543203   1-พ.ค.-78 30 6 type1 Y 09 สิงหาคม 2556 เวลา 23:13:41 น.
112 บ้านสร้างโหง่น bansangngan รังสฤษดิ์ คำโสภา 1034710914 34040114 710914 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 7 บ้านสร้างโหง่น หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 34360     หนองไฮ 045-370227   2467 33 4 type2 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:40:09 น.
113 บ้านหนองบัว Bannongbua school นายบุญธรรม สมานพงษ์ 1034710908 34040115 710908 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองไฮโนนกลาง หมู่ 8 บ้านหนองเหล็ก หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 34360   www.ubn4.go.th/school/bannongbua/ หนองไฮ 045-370513   2481 35 15 type2 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:23:51 น.
114 บ้านขี้เหล็ก Ban Khi Lek นายเสถียร ศรีบุญ 1034710972 34040116 710972 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนาดี หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาดี 045-370116   พ.ศ. 2494 45 10 type1 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 07:40:15 น.
115 บ้านดอนยู bandonyou พิสิทธิ์ หอมสมบัติ 1034710973 34040117 710973 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเยียนาดี หมู่ 1 บ้านบ้านดอนยู นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาดี 045-370342   10/4/2501 30 10 type2 Y 01 สิงหาคม 2556 เวลา 11:19:57 น.
116 บ้านนาดี Bannadee นายสุวัฒน์ ศิรินัย 1034710974 34040118 710974 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนาดี หมู่ 4 บ้านนาดี นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาดี 045-370585   7-มิ.ย.-97 30 14 type2 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:30:49 น.
117 บ้านนาดู่ bannadoo นายทนัน พูลเพิ่ม 1034710975 34040119 710975 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น นาเยีย-นาดี หมู่ 6 บ้านนาดู่ นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาดี 045-370155   13-พ.ค.-14 34 15 type2 Y 13 มิถุนายน 2556 เวลา 16:53:27 น.
118 บ้านหนองแปน bannongpan นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ 1034710976 34040120 710976 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเยียนาดี หมู่ 9 บ้านหนองแปน นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาดี 045-370341 - 2526 30 18 type1 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:52:47 น.
119 บ้านนาจาน bannajan นายปัญญา กาละปัตย์ 1034710978 34040121 710978 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น นาเรือง หมู่ 11 บ้านนาจาน นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาเยีย 045-405895   พ.ศ.2480 50 12 type2 Y 15 มิถุนายน 2556 เวลา 23:43:37 น.
120 บ้านนาประชุม Ban Naprachum ธนิตศักดิ์ ปัญญาคง 1034710979 34040122 710979 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเรือง หมู่ 7 บ้านนาประชุม นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาเยีย 045-370584   12-มิ.ย.-83 30 3 type1 Y 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:06:59 น.
121 ชุมชนบ้านนาเยีย Chumchonbannayia ประกอบ มาลีรัตน์ 1034710980 34040123 710980 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 2 บ้านนาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาเยีย 045-306195 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 37 1.8 type2 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:17:33 น.
122 บ้านแก้งยาง kangyang - 1034710977 34040124 710977 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเรือง หมู่ 6 บ้านแก้งยาง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาเรือง 045-370111   10-ก.ย.-10 50 15 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:09:56 น.
123 บ้านนาเรือง naruang นายทวีศักดิ์ ลาภา 1034710981 34040125 710981 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง หมู่ 7 บ้านนาเรือง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาเรือง 045-370583   8-พ.ย.-77 45 8 type2 Y 02 สิงหาคม 2556 เวลา 12:58:09 น.
124 บ้านโนนงาม ฺBannonngam นายอุดม หงษ์อินทร์ 1034710982 34040126 710982 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเรือง หมู่ 4 บ้านโนนงาม นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรือง 045-370170   3-พ.ค.-14 40 9 type1 Y 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08:30:57 น.
125 บ้านหนองกระบือ   นายวีระวัฒน์ สุวรรณโท 1034710983 34040127 710983 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเรือง หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160 -   นาเรือง 045-370340 - 2505 52 19 type1 Y 09 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:10:27 น.
126 บ้านม่วงคำ   - 1034710984 34040128 710984 อนุบาล-ประถมศึกษา นาเรือง หมู่ 2 บ้านม่วงคำ       34160     ??????? 045-370215   4-พ.ค.-22 45 13 type1 Y 01 สิงหาคม 2556 เวลา 11:01:32 น.
127 บ้านหินลาด hinlad วิเศษ สารสัย 1034710985 34040129 710985 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง หมู่ 3 บ้านหินลาด นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160     นาเรือง 045-4411525     42 11 type1 Y 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:37:10 น.
128 บ้านโคกสมบูรณ์ Bankhoksomboon นายคึกฤทธิ์ ชาวนา 1034711055 34040130 711055 อนุบาล-ประถมศึกษา แก่งโดม หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     แก่งโดม 045-370647     29 3 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:12:16 น.
129 บ้านผึ้งโดม Puengdome อัครพล ศรีพารา 1034711061 34040131 711061 อนุบาล-ประถมศึกษา แก่งโดม หมู่ 4 บ้านผึ้งโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 - - ????????????????????? 045-400673 - 1-พ.ค.-83 33 8 type1 Y 17 มิถุนายน 2556 เวลา 20:39:33 น.
130 บ้านแก่งโดม bangangdom ครองศิลป์ แสนทวีสุข 1034711063 34040132 711063 อนุบาล-ประถมศึกษา แก่งโดม หมู่ 6 บ้านแก่งโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     แก่งโดม 045-370110     35 12 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:02:39 น.
131 บ้านคำหมากอ่อน bankammakaon นายมงคล จำศรี 1034711066 34040133 711066 อนุบาล-ประถมศึกษา แก่งโดม หมู่ 5 บ้านคำหมากอ่อน แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     แก่งโดม 045-370126     35 10 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:47:35 น.
132 บ้านโคกสมบูรณ์นอก Bankhoksomboonnok นายทรงศักดิ์ ฝักทอง 1034711067 34040134 711067 อนุบาล-ประถมศึกษา แก่งโดม หมู่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     แก่งโดม 045-202216   1-พ.ค.-15 26 1 type2 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:52:27 น.
133 บ้านสะพานโดม Bansapandome นายประหยัด เถาวัลย์ 1034711071 34040135 711071 อนุบาล-ประถมศึกษา แก่งโดม หมู่ 8 บ้านสะพานโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 sapandome@hotmail.com   อบต.แก่งโดม 045-246553   1-พ.ค.-18 33 10 type2 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:46:07 น.
134 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) banthashang ชาญณรงค์ คมเฉียบ 1034711056 34040136 711056 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ท่าช้างบุ่งมะแลง หมู่ 2 บ้านท่าช้าง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 banthashang@hotmail.com ubon.obec.go.th/school.com ท่าช้าง 045-202215 045-400011 10-ส.ค.-66 18 8 type2 Y 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:15:29 น.
135 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง Bankompokokkong นายณธวรรธน์ เสาหิน 1034711054 34040137 711054 อนุบาล-ประถมศึกษา ท่าช้างบุงมะแลง หมู่ 13 บ้านหนองแคนพัฒนา ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 - www.kompokok.in.th ท่าช้าง 045-400034 - 2484 23 23 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:35:44 น.
136 บ้านบัวท่า buata นางสุดาวรรณ ไขแสง 1034711057 34040138 711057 อนุบาล-ประถมศึกษา   หมู่ 5 บ้านบัวท่า ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     ท่าช้าง 045-301197     12 10 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:40:11 น.
137 บ้านบัวเทิง banbuatheng นายเพชร แก้วดวงดี 1034711058 34040139 711058 อนุบาล-ประถมศึกษา ท่าช้างบุ่งมะแลง หมู่ 4 บ้านบัวเทิง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 - - ท่าช้าง 045-301026 - 2479 13 13 type1 Y 28 มิถุนายน 2556 เวลา 15:33:41 น.
138 บ้านบุ่งมะแลง bongmalang นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ 1034711059 34040140 711059 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ท่าช้างบุ่งมะแง หมู่ 1 บ้านบุ่งมะแลงเหนือ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 null null อบต.บุ่งมะแลง 045-426000 null 21/8/2466 25 9 type2 Y 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:40:48 น.
139 บ้านป่าข่า Banpakha สุภาพ ไชยแสง 1034711060 34040141 711060 อนุบาล-ประถมศึกษา ท่าช้างบุ่งมะแลง หมู่ 6 บ้านป่าข่า บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     - 045-370343   2540 18 5 type1 Y 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:35:57 น.
140 บ้านสุขสมบูรณ์ Suksomboon school นายศักรินทร์ ทองอินทร์ 1034711073 34040142 711073 อนุบาล-ประถมศึกษา ท่าช้างบุ่งมะแลง หมู่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     บุ่งมะแลง 045-247288   พ.ศ.2520 25 4 type2 Y 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:08:38 น.
141 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) Banhauynokpoa อุดร วงศ์คูณ 1034711062 34040143 711062 อนุบาล-ประถมศึกษา ท่าช้างบุ่งมะแลง หมู่ 9 บ้านโนนเจริญ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     บุ่งมะแลง 045-405289   2498 15 5 type2 Y 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:46:51 น.
142 บ้านคำข่า bankhamkha นายไพทูรย์ มากดี 1034711064 34040144 711064 อนุบาล-ประถมศึกษา สว่างวีระวงศ์ หมู่ 1 บ้านคำข่า สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 khamkha@hotmail.com www.school.in.th.khamka/ สว่าง 045-370720 - 2/7/2486 38 11 type1 Y 18 มิถุนายน 2556 เวลา 12:29:10 น.
143 บ้านทุ่งเพียง BANTHUNGPIENG นางภัสนันท์ ดุจดา 1034711068 34040145 711068 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสว่างวีระวงศ์ หมู่ 6 บ้านทุ่งเพียง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 - - - 045-370639 - ปี พ.ศ. 2466 40 10 type1 Y 01 กรกฎาคม 2556 เวลา 20:18:37 น.
144 บ้านคำสมิง BANKHAMSAMING นายนุชิต เถาว์โท 1034711065 34040146 711065 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสว่างวีระวงศ์ หมู่ 3 บ้านคำสมิง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 - - สว่าง 045-370646 - ปี พ.ศ. 2466 40 17 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:44:07 น.
145 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) sumrongkururatwitaya - 1034711074 34040147 711074 อนุบาล-ประถมศึกษา สว่างวีระวงศ์ หมู่ 7 บ้านหนองแวง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     สว่าง 045-400671   24/4/2538 33 2 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:05:04 น.
146 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา sumrongkururatwitaya ประดิษฐ์ จันทะสนธ์ 1034711072 34040148 711072 อนุบาล-ประถมศึกษา สว่างวีระวงศ์ หมู่ 5 บ้านสำโรง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     ????????????????? 045-400671   12/2/2461 35 3 type2 Y 01 สิงหาคม 2556 เวลา 11:17:39 น.
147 บ้านแพง Banpang school นายณัฐพงษ์ อำพันธ์ 1034711069 34040149 711069 อนุบาล-ประถมศึกษา สว่างวีระวงศ์ หมู่ 9 บ้านแพง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190     สว่าง 045-405319   พ.ศ.2483 33 7 type2 Y 02 สิงหาคม 2556 เวลา 18:38:08 น.
148 บ้านสว่าง bansawang สุขเสริญ สมคะเน 1034711070 34040150 711070 อนุบาล-ประถมศึกษา สว่างวีระวงศ์ หมู่ 8 บ้านสว่าง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 sujinda_thanta1@yahoo.com www.yahoo.com ????? 045-246400   1-พ.ค.-46 34 10 type1 Y 12 มิถุนายน 2556 เวลา 23:24:27 น.

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองผือโปร่งคำ  เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2556 00.47 น. เปิดอ่าน: 794 ครั้ง ไอพี:: 101.51.220.33 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศผู้มีคสิทธิ์สอบ [22 ธันวาคม 2557 12.03 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
UPPO GAMES วันที่ 20 ธันวาคม 57 ณ โรงเรียนพังงูพิทยาคม [21 ธันวาคม 2557 21.41 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
8 วิธีรับมือคนคิดไม่ดีในที่ทำงาน [21 ธันวาคม 2557 19.17 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining [21 ธันวาคม 2557 14.14 น.][อ่าน 25 ครั้ง]
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 [21 ธันวาคม 2557 09.19 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th