ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนใน สพป อบ 4

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนใน สพป อบ 4

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ลำดับ โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส Obec ประเภทการศึกษา เครือข่าย หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ อปท. โทรศัพท์ โทรสาร วันที่ก่อตั้ง ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.) ระยะทางถึงอำเภอ (กม.) ขนาดสถานศึกษา ไฟฟ้า ปรับปรุงข้อมูล
1 บ้านแฮหนามแท่ง Banhaenamthaeng นายปริพัตร บุปผาพรหม 1034710765 34040001 710765 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 3 บ้านหนามแท่ง คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 - - คำขวาง 045-433328 -   12 12.5 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:40:33 น.
2 บ้านคำขวาง kham khang ประกาศ ลุนาบุตร 1034710766 34040002 710766 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 6 บ้านบ้านแต้ คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คำขวาง 045-288316 45288316 พ.ศ.2468 12 14 type1 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:32:18 น.
3 บ้านเกษตรพัฒนา BanKasetphatthana นายสันติ ไกรษี 1034710767 34040003 710767 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คำขวาง 045-288163 - พ.ศ.2520 5 5.5 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:52:33 น.
4 บ้านท่าข้องเหล็ก Thakhonglek school นายชยพล ดวงดี 1034710757 34040004 710757 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 Konglekschool@gmail.com 202.143.156.4/school/tkiek คำน้ำแซบ 045-322707 0 1/3/2469 3 3.5 type1 Y 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09:24:52 น.
5 บ้านคำนางรวย bankumnangruay นายอภัย ลาวรรณ 1034710758 34040005 710758 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินคำน้ำแซบ หมู่ 10 บ้านบ้านคำนางรวย คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190   http://kumnangruay.in.th เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 817896999 - 1-พ.ค.-19 5 5 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:28:28 น.
6 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า BANPHOMOONPEAPHOW นายมงคล อรรถเวทิน 1034710756 34040006 710756 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ 2 บ้านโพธิ์มูล คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คำน้ำแซบ 045-256326   7/5/2490 6 7 type1 Y 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:35:18 น.
7 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) bansisakrabue นายไพจิตร ล่วงรัตน์ 1034710771 34040007 710771 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองโพธิ์ศรี หมู่ 9 บ้านหนองหอ คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 045-400672   1-มิ.ย.-79 13 13 type1 Y 02 สิงหาคม 2556 เวลา 09:31:04 น.
8 วัดบ้านค้อหวาง WATBANKOHWANG นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข 1034710772 34040008 710772 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 12 บ้านบ้านหวางออก คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 045-400001   ๒-พ.ค.-๒๕ 8 8 type2 Y 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10:40:00 น.
9 บ้านโนนจิก nonjik นายมโนพร ศรีทา 1034710773 34040009 710773 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 8 บ้านบ้านโนนจิก คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 nonjikschool@hotmail.co.th 202.168.1.4/school/nonjik คูเมือง     1-พ.ค.-83 20 20 type2 Y 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:32:42 น.
10 บ้านดอนผอุง Donphaung นายเสมอ พื้นอินทร์ 1034710774 34040010 710774 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองโพธิ์ศรี หมู่ 5 บ้านบ้านดอนผอุง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 801736285   28-เม.ย.-17 25 26 type1 Y 03 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:35:03 น.
11 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ิBan Kumuang (On-Anukro) โกวิท บุญเฉลียว 1034710780 34040011 710780 อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองโพธิ์ศรี หมู่ 4 บ้านบ้านคูเมือง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     คูเมือง 045-400052 45859639 2475 15 15 type1 Y 24 มิถุนายน 2556 เวลา 14:06:29 น.
12 บ้านท่าลาด banthalad นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ 1034710795 34040012 710795 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ห้วยขะยุง หมู่ 1 บ้านบ้านท่าลาด ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 panda-stone@hotmail.com 202.143.156.4/school/talad/ ท่าลาด 045-400003   19-มิ.ย.-66 18 18 type2 Y 16 สิงหาคม 2556 เวลา 12:50:50 น.
13 บ้านโนนทรายน้อย   ประดิษฐ์ วิลาวัลย์ 1034710798 34040013 710798 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 5 บ้านบ้านโนนทรายน้อย ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     ท่าลาด 045-400005         type1 Y 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:31:30 น.
14 บ้านถ่อน BANTHON SCHOOL ไมตรี สอนอาจ 1034710799 34040014 710799 อนุบาล-ประถมศึกษา ห้วยขะยุง หมู่ 2 บ้านถ่อน ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 - - ท่าลาด 045-431492 - - 20 20 type2 Y 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:34:21 น.
15 บ้านโนนเกษม bannonkasame นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ 1034710804 34040015 710804 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 4 บ้านโนนเกษม ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310   202.143.156.4/school/nonkasame ท่าลาด 045-370532   8-พ.ค.-90 14 14 type1 Y 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:38:35 น.
16 บ้านบัววัด BUAWAT วีระชัย พลโสภา 1034710762 34040016 710762 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 4 บ้านบ้านบัว ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     ธาตุ 045-433315   5/9/2495 12 12 type1 Y 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14:09:48 น.
17 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) Bandonklang สุริยา พลหาญ 1034710763 34040017 710763 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น   หมู่ 8 บ้านดอนกลาง ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 suriya.ub@gmail.com www.donklang.in.th ???? 045-853062   พ.ศ. 2462 10 11 type2 Y 02 สิงหาคม 2556 เวลา 14:43:44 น.
18 บ้านหนองสองห้อง bannongsonghong นายบุญเริ่ม บุญวร 1034710764 34040018 710764 อนุบาล-ประถมศึกษา มหาธาตุ หมู่ 2 บ้านบ้านหนองสองห้อง ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 nsbu@hotmail.com www.ubn4.go.th/school/nongsonghong ธาตุ 045-303333   พ.ศ. 2485 15 15 type1 Y 18 มิถุนายน 2556 เวลา 19:24:45 น.
19 บ้านจั่น บ้านจั่น นายอาคม อ่อนพุทธา 1034710760 34040019 710760 อนุบาล-ประถมศึกษา วารินคำน้ำแซบ หมู่ 2 บ้านจั่น โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 prakhrongwet@gmail.com   โนนผึ้ง 045-370618   24-มิ.ย.-66 10 10 type1 Y 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:10:54 น.
20 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) Nonnhon วิศิษฏ์ มนัส 1034710781 34040020 710781 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โนนโหนน หมู่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 - ubon.obec.go.th/school/nkns/ โนนโหนน 045-474395 - 1-เม.ย.-62 11 11 type2 Y 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:51:18 น.
21 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) BAN BOK SCHOOL - 1034710782 34040021 710782 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 6 บ้านบ้านบก โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     โนนผึ้ง 045-409163 45409163 2481 15 16 type2 Y 12 มิถุนายน 2556 เวลา 18:25:08 น.
22 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) Nongkhoo นายธีรยุทธ อุทธา 1034710783 34040022 710783 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 4 บ้านหนองคู โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190   www.nongkhoo.in.th/ โนนโหนน 045-400023   23-ก.ย.-69 17 18 type2 Y 20 มิถุนายน 2556 เวลา 13:19:10 น.
23 บ้านคอนสาย Ban Khonsai School นายอุดม พิณทอง 1034710784 34040023 710784 อนุบาล-ประถมศึกษา โนนโหนน หมู่ 3 บ้านคอนสาย โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 supit1962@gmail.com   ??????? 045-246402   16/5/2491 12 13 type1 Y 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:42:53 น.
24 บ้านนาโหนนน้อย nanonnoi หัน พันชัย 1034710785 34040024 710785 อนุบาล-ประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโนนโหนน หมู่ 5 บ้านหมู่บ้านนาโหนนน้อย โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190     โนนโหนน 045-370617   15-พ.ค.-82 14 15 type1 Y 08 สิงหาคม 2556 เวลา 11:25:31 น.
25 บ้านท่างอย Bantangoi นายชาญพัฒน์ จันทุมา 1034710803 34040025 710803 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 6 บ้านท่างอย บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 - - บุ่งหวาย 045-370692 - 27-พ.ค.-83 16 18 type1 Y 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:49:39 น.
26 บ้านวังยาง banwangyang นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์ 1034710801 34040026 710801 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น บุ่งหวาย หมู่ 5 บ้านวังยาง บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 banwangyang@yahoo.co.th 202.143.156.4/school/wangyang บุ่งหวาย 045-370691   1-พ.ค.-81 19 20 type2 Y 09 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:23:08 น.
27 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) BANNONBON นายทองมี ดำริห์ 1034710802 34040027 710802 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 13 บ้านบ้านโนนบอน บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     บุ่งหวาย 045-370694   1-พ.ค.-06 15 15 type2 Y 08 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:44:21 น.
28 บ้านบุ่งหวาย BANBUNGWHY ดร.ภานุรุจ จันทมา 1034710800 34040028 710800 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 18 บ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310 E-mail:bungwkaischool@hotmail.com http://www.ubn4.go.th/school/banbungwhy บุ่งหวาย 045-855284     500 13 type2 Y 28 มิถุนายน 2556 เวลา 22:29:12 น.
29 บ้านดอนชาด Bandonchad นายเดชา พันธนู 1034710805 34040029 710805 อนุบาล-ประถมศึกษา บุ่งหวาย หมู่ 3 บ้านดอนชาด บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310     บุ่งหวาย 045-370725
 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองผือโปร่งคำ  เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2556 00.47 น. เปิดอ่าน: 6840 ครั้ง ไอพี:: 101.51.220.33 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ย้ายโรงเรียนธนาคาร [22 มิถุนายน 2561 14.54 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ที่ต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ [22 มิถุนายน 2561 14.52 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
การประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [22 มิถุนายน 2561 14.15 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 [22 มิถุนายน 2561 14.08 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูทั้งหมด [22 มิถุนายน 2561 14.01 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]