รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ

 

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

 

 

 

 

รายงานประเมินตนเอง

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

2556

คำนำ

                                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้น้อมนำหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและปรากฏความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่วิถีชีวิตของนักเรียน โดยการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา อาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กำหนดให้มีกิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย นำแนวทางของคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

                                รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้  ปี 2556 ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลตามเครื่องมือตามหลักเกณฑ์การประเมินใน  5   ด้าน  17  องค์ประกอบ   62  ตัวบงชี้  โรงเรียนหวังว่ารายงานการประเมินตนเองเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาต่อไป

               

 

 

             โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

                                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR)

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2555 - 2556

*************************************

ตอนที่  ข้อมูลทั่วไป

1.    ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

หมู่ที่ 2บ้านซับสำราญใต้  ตำบล พญาวังอำเภอบึงสามพัน               จังหวัดเพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์67160

โทรศัพท์089-5642-631             โทรสาร-E-MAIL:  subsamrantai@hotmail.com

2.    ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารสถานศึกษา             นายผจญ ขันธะสุโข

3.    สังกัดสถานศึกษา

            þ3.1  กระทรวงศึกษาธิการ

            o3.2  สังกัดอื่น (โปรดระบุ) .........................................................................................................................

 

4.    ระดับการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษาและสังกัดในพื้นที่

 

ระดับการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

การบริหารจัดการสถานศึกษา

สังกัดในพื้นที่

þ 1. การศึกษาในระบบ

þ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

o 2. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................   

.........................................................

þ 1. ของรัฐ

o 2. ของเอกชน

 

þ 1. สพป. เพชรบูรณ์ เขต3

o 2. ของเอกชน

o 3. อปท.

o 2. กทม.

o 3. ตชด.

 

 

 

 

ตอนที่ ข้อมูลผลการประเมินตนเอง ( 5 ด้าน  17 องค์ประกอบ  62 ตัวชี้วัด )

โปรดทำเครื่องหมาย  Rช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ

ไม่มี

ระดับคุณภาพปฏิบัติ

0

1

2

3

4

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา( 4 องค์ประกอบ  14 ตัวชี้วัด )

1. นโยบาย

 

1.1มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี

 

 

 

 

 

P

1.2.ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

P

1.3.ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  

 

 

 

 

P

 

1.4.นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

14

3.5

2.วิชาการ

 

2.1.มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

 

 

 

 

P

 

2.2.ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

 

 

 

 

P

 

2.3.ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

 

 

 

P

 

2.4.นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

 

 

 

P

 

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

11

2.75

3.งบประมาณ

31.มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

P

3.2.ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

P

 

3.3.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

P

 

3.4.นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

13

3.25

4. บริหารทั่วไป

4.1.บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

P

4.2.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

P

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

8

4

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน

46

3.286

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

                จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง  นโยบายแผนงานปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามการดำเนินงานตามแผนงานได้น้อมนำหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารอาคารสถานที่  การจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประสานสัมพันธ์กับชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                ข้อควรปรับปรุง การนำผลติดตามแผนงาน  โครงงาน  กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยังไม่สามารถดำเนินการติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ  ขาดการบันทึกการติดตาม

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน( 4 องค์ประกอบ  14 ตัวชี้วัด )

1.หน่วยการ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

P

 

1.2.  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

P

 

 

1.3.  มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

P

 

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

7

2.33

2.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้

2.1.มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

P

 

2.2.คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

 

 

P

 

2.3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

P

 

2.4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

12

3

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้

 

 

 

P

 

3.2.จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

3.3.ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่ส่งเสริมการเป็นอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

9

3

4.การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.จัดทำเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

P

 

 

4.2.ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

P

 

 

4.3.รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

4.4.จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

10

2.5

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน

38

2.714

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

                จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

                ข้อควรปรับปรุง  การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ยังขาดการติดตามที่ดี  การจัดประเมินผลยังมีวิธีการที่ไม่หลากหลาย

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 3 องค์ประกอบ  15 ตัวชี้วัด )

1.การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

1.1.มีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.2.จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.3.มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.4.ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.5.นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

15

3

2.กิจกรรมนักเรียน

2.1.มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง”

 

 

 

P

 

2.2.จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

P

2.3.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

2.4.มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

2.5.ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

2.6.นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

19

3.17

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะ

ประโยชน์

3.1.มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

P

3.2.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

3.3.ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

3.4.นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

13

3.25

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน

47

3.133

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

                จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง  โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง

                ข้อควรปรับปรุง  การติดตามผลการปรับปรุง  พัฒนา  การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ไม่ได้บันทึก  ติดตามอย่างเป็นระบบ

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา( 2 องค์ประกอบ  7 ตัวชี้วัด )

1.การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.2.  จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่

 

 

 

 

P

1.3.ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

P

1.4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

14

3.5

2.การติดตามและขยายผล

1.2.ติดตามผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.2.นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

1.3.  ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

9

3

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน

23

3.286

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

                จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง  โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีการจัดอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ

                ข้อควรปรับปรุง  การยายผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานองบุคลากรยังไม่ชัดเจน

5.   ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ   ( 4 องค์ประกอบ  12 ตัวชี้วัด )

1.สถานศึกษา

1.1.  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง

 

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

3

3.00

2.ผู้บริหารสถานศึกษา

2.1.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง

 

 

 

 

P

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

4

4.00

3.บุคลากรของสถานศึกษา

 

 

3.1.  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

3.2.  บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ                อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

3.3.  บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์  

 

 

 

 

P

3.4.  บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ

 

 

 

P

 

3.5.  บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์

 

 

 

 

P

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

17

3.4

4.นักเรียน

 

 

4.1.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

P

 

4.2.  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ

 

 

 

P

 

4.3.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม

 

 

P

 

 

4.4.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

P

 

4.5.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม

 

 

 

P

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

14

2.8

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน

38

3.167

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

                จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง  ผู้บริหารโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีการสนับสนุนให้โรงเรียนทำแผนนโยบายการบริหารให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปสู่ชุมชน

คะแนน รวมทั้งหมด/เฉลี่ยทุกด้าน

15.686

3.1172

                               

                                               

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง

 

หน้า

 

 

 

ตอนที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป

 

 

2.  ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

3.  ข้อมูลนักเรียน

 

 

4.  ข้อมูลครูและบุคลากร

 

 

5.  ข้อมูลอาคารสถานที่

 

 

6.  ข้อมูลงบประมาณ

 

 

7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

 

 

8.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

 

 

9.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

 

 

ตอนที่ 2แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

 

 

ตอนที่ 3ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

ตอนที่ 4สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

 

 

    ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านซับสำราญใต้   ตำบลพญาวัง  อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

โทร089-5642-631โทรสาร  -                  e-mail  - subsamrantai@hotmail.com

website  -  202.143.174.18/web/?School_ID=1067380518

                เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปัจจุบันใช้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมคู่ขนาน โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.4- 6 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-2 และ ป.1- 3 มีจำนวนพื้นที่ 10 ไร่ 4 งาน มีเขตพื้นที่บริการจำนวน 1  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 2 บ้านซับสำราญใต้  ตำบลพญาวัง  อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์

               

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของ  นายไพบูลย์  แสงภูพาท  พร้อมด้วยชาวบ้านซับสำราญใต้   โดยชาวบ้านได้บริจาคเงินส่วนหนึ่ง  และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมา เพื่อสมทบให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน  มีผู้บริจาคที่ดินในการสร้างอาคารเรียนดังนี้ 

                           นายแล  นาคสัมฤทธิ์  จำนวน  6  ไร่ 

                           นายเส่ง   แสงสี          จำนวน  2  ไร่ 

                           นายใส  กุลเพชร         จำนวน  1  ไร่ 

                           นายประเสริฐ  แสงเคลือบ    จำนวน  1  ไร่  รวมพื้นที  จำนวน  10  ไร่  

  ทางราชการได้อนุมัติให้ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ป.1ซ. จำนวน 1  หลัง บ้านพักครูแบบองค์การจำนวน  1  หลัง(ปัจจุบันไม่มีเพราะได้รับอนุมัติรื้ถอนแล้ว)  เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ   เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม   2519  โดยหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอบึงสามพัน  มาเป็นประธานในการเปิดเรียน ครั้งแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีนายจรัญ  ทองแบบ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ 

               ต่อมาใน  ปี พ.ศ. 2523  ได้เปิดขยายการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ในปี พ.ศ. 2524   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ในการก่อสร้างอาคารหลังที่   2   แบบ ป.1ก  และบ้านพักครูหลังที่ 2  แบบ สปช.301/26

ปี พ.ศ.2528  ได้งบก่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 3  แบบ สปช.301/26  ปี 2529  ได้งบประมาณสร้างห้องสุขาแบบ  สปช601/4 

ปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้าง  อาคาร เอนกประสงค์  1  หลัง  โรงเรียนได้เปิดสอน  ชั้นอนุบาล(เด็กเล็ก)ใน  ปี  พ.ศ.  2535

ปัจจุบันเปิดทำการสอน 8 ระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล1-2 ,ประถมศึกษาปีที่1-6

 

 

                                                                                แผนผังโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

ถนนหมู่บ้านซับสำราญใต้ -  บ้านซับสำราญเหนือ

 

 

แหล่งเรียนรู้การปลูก
มะม่วง, ฝรั่ง

 

 

แหล่งเรียนรู้การไผ่หวาน

 


 

 

 

 

 

 

อาคาร1

แบบ 1ป.1

 

 

 

 

สนามฟุตบอล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนภาย
ในโรง
เรียน

                                                               

 

 

ที่แปรงฟัน

 

 

สนามวอลเลย์บอล

 

แหล่งเรียนรู้
การปลูกผักสวนครัว

 

 

สนามเปตอง

 

โรงอาหาร

 

สุขา

 

 

ห้อง
สมุด

 

 

โรงรถ

 

 

ลานกิจกรรม

สนามเด็กเล่น

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร2

แบบ 1ป.1

 

                                                                                               

บ้านพักครู

. ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

                        1)  ชื่อ-สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้    นายผจญ ขันธะสุโข

โทรศัพท์089-5642-631     e-mail :  subsamrantai@hotmail.com

                        2) วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1  พฤศจิกายน 2551  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 10  เดือน

 

                        3)  ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ปี  พ.ศ.

ถึง ปี  พ.ศ.

ตำแหน่ง

โรงเรียน

หมายเหตุ

2536

2538

ครูใหญ่

บ้านซับสามัคคี

 

2538

2548

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านยางสาว

 

2548

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านซับสำราญใต้

ผ่านการประเมิน สมศ. รอบ 3

 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

                1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  27  คน

                2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 27  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

               

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

1

1

-

1

1

อ.2

1

1

2

3

3

รวม

2

2

2

4

 

ป.1

1

-

1

1

1

ป.2

1

2

2

4

4

ป.3

1

2

2

4

4

ป.4

1

2

2

4

4

ป.5

1

2

2

4

4

ป.6

1

1

2

3

3

รวม

6

10

13

23

 

รวมทั้งหมด

­8

12

15

27

 

               

4. ข้อมูลครูและบุคลากร

                ครูประจำการ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ/ปี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายผจญ ขันธะสุโข

53

29

ผอ.รร.

กศ.ม

บริหาร

บริหาร

28

2

นายภาณุ เสมอเหมือน

50

27

ครู ชำนาญการ

กศ.บ.

สังคม

ป.4-6

25

3

นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ

31

7

ครู ชำนาญการ

ศศ.บ.

ไทย

ป.4-6

28

4

นายวิทยาสุขไมตรี

29

1

ครู ผู้ช่วย

วท.บ.

คอมฯ

ป.4-6

25

5

นางสาวศศิธรด้วงนคร

32

-

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

ประถมศึกษา

ป.4-6

25

6

นางสาวสุจิตรา ขันธะสุโข

28

-

ครูอัตราจ้าง

วท.บ.

คอมฯ

ป.3

25

7

นายสมนึกจูมเมา

53

23

ช่างไม้ 4

มศ.3

สามัญ

นักการ

25

       

        จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   6คน คิดเป็นร้อยละ 100

        จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 6คน คิดเป็นร้อยละ 100

                       

5. ข้อมูลอาคารสถานที่

        อาคารเรียนจำนวน  2  หลัง อาคารประกอบจำนวน 2  หลัง บ้านพักครู  1   หลัง   ส้วม  1  หลัง

สนามเด็กเล่น  1  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม     สนามตะกร้อ 1    สนาม   สนามเปตอง 1 สนาม

 

6. ข้อมูลงบประมาณ

                        งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

1,652,860

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

1,652,860

เงินนอกงบประมาณ

483,937

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

483,937

เงินอื่นๆ(บริจาค)

20,000

งบอื่นๆ(ตามประสงค์ผู้บริจาค)

20,000

รวมรายรับ

2,683,064

รวมรายจ่าย

2,683,064

 

                งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของรายรับ

                งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ100    ของรายรับ

 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

        1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ พื้นที่ราบ  มีประชากรประมาณ  350 คน

บริเวณ /แหล่งเรียนรู้ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 

                วัดซับสำราญใต้

                ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย

                องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

                โรงพญาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพญาวัง

               

        2) อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และรับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ             การเรียกขวัญข้าว การบายศรีสู่ขวัญ  ลอยกระทง
การแห่เทียนพรรษาการบวชนาค  การแต่งงาน

                        3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.4  อาชีพหลัก คือ ทำไร่อ้อย ทำไร่ข้าวโพด ทำนา  และรับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 10,000–40,000 บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3คน

        4) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ได้แก่ 

                ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
             โรงพญาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง

                วัดซับสำราญใต้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอบรมสั่งสอนศีลธรรม

                โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลา  (ชั่วโมง)

รวม / ปี

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

15

30

 

2

คณิตศาสตร์

20

40

 

3

วิทยาศาสตร์

10

20

 

4

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

20

40

*

5

ศิลปะ

10

20

 

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

10

20

 

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

20

40

 

8

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

15

30

 

 

รวม

120

240

 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ๑) ห้องสมุดมีขนาด40  ตารางเมตร   จำนวนหนังสือในห้องสมุด 600 เล่ม

                การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้การบันทึกในสมุดยืม-คืน

                จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 27 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ100 ของนักเรียนทั้งหมด

2) ห้องปฏิบัติการ

                ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                             จำนวน   0ห้อง

                                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                             จำนวน 1  ห้อง

                                ห้องปฏิบัติการทางภาษา                                 จำนวน 0   ห้อง

                                ห้องสื่อมัลติมีเดีย/วิทย์ฯ/คณิตฯ                        จำนวน 0   ห้อง

                3)    คอมพิวเตอร์                                                                 จำนวน 7 เครื่อง

                                ใช้เพื่อการเรียนการสอน                                   จำนวน   6   เครื่อง

                                ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต              จำนวน   7  เครื่อง

                                ใช้งานธุรการ /บริหารงาน                                จำนวน  1   เครื่อง

                                จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน

เฉลี่ย  27  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 100ของนักเรียนทั้งหมด

                                ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                   จำนวน  1   เครื่อง

                4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการ

ใช้จำนวนครั้ง/ปี

1. ห้องสมุด 3D

2.ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

150

40

 

                5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน                   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

1. วัดซับสำราญใต้

2. ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย

3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์เปิดนครราชสีมา

12

2

1

2

                        6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                                6.1 ชื่อ-สกุล  นางต้อยยังสวัสดิ ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ

                                6.2 ชื่อ-สกุล  นางติ๋มด้วง, นางวรรณธนา เสมอเหมือน, นางละเมียด จูมเมา, นางประทิน สุคาย  ให้ความรู้เรื่อง การทำอาหารหวานคาว

                                6.3ชื่อ-สกุล นายอุดมการณ์ บัวระบัติ, นายสวงขำทองให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพการขยายกิ่งพันธุ์ และการเลี้ยงหมู

                                6.4 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวังให้ความรู้ด้านสุขภาพและการตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน ครู               

               

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

                11.1ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

สธ.เพชรบูรณ์

สธ.เพชรบูรณ์

ผู้บริหาร

ผู้บริหารดีเด่น

นายผจญ ขันธะสุโข

สมาคมครู
อ.บึงสามพัน

ครู

ครูจริยธรรมดีเด่น

นายภาณุ เสมอเหมือน

นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ

นายวิทยาสุขไมตรี

นางสาวศศิธร  ด้วงนคร
นางสาวสุจิตรา ขันธะสุโข

 
สพฐ.

 

 

นักเรียน

นักเรียนคุณธรรมดีเด่น

ด.ญ.พัชริดา แสงทิม

สพป.เพชรบูรณ์ 3

               

 

 

 

 

10.2โครงการ/กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

ตบช.ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

1

 

โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/90

2

 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

จัดกิจกรรมเข้าใช้ห้องสมุดทุกคน

/90

3

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญา รู้จักการทำงาน

มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบแปลงผัก

/90

4

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

 

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง

เสนอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น

/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2

แผนการบริหารจัดการของสถานศึกษา

1. การบริหารจัดการศึกษา

                        โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4ด้านได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารไดยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการรูปแบบวงจรคุณภาพ ของเดมมิ่ง (PDCA)และนำหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

                               

                                                          โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้                      

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                               

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

                                                                                                                                                                                                                               

                               

ด้านการบริหารวิชาการ

 

ด้านการบริหารงบประมาณ

 

ด้านการบริหารงานบุคคล

 

ด้านการบริหารทั่วไป

 

ด้านการบริหารงานบุคคล

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 

วิสัยทัศน์  (VISION)

 “จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ ในท้องถิ่น ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิต พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ(MISION)

1.  เกณฑ์เด็กวัยเรียนเขตบริการการศึกษาเข้าเรียนครบทุกคน

                2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3.  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

4.  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการ

                    เรียนรู้ของนักเรียน     

5.  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตามคุณภาพมาตรฐานกำหนด และมี

      คุณธรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเหมาะสม

6.   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน   

7.   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

8.   ส่งเสริมผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์(SCHOOL GOALS)

        1.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน

                2.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3.  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ

                  การเรียนรู้ของนักเรียน

5.  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ ตามมาตรฐานช่วงชั้น   และมีคุณธรรม นำหลักของ

     ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

6.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน   

                6.  โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์(STRATEGIC)

            1.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                2.  พัฒนาศักยภาพโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตร

     สถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน

                3.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

                4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์(STRATAGEM)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึก ในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย

                                รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการ และเพิ่มสมรรถนะครูและ
              บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เร่งรัดพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้                             

งานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเขตพื้นที่  ท้องถิ่น

                          และสถานศึกษา พร้อมรองรับการกระจายอำนาจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา ระบบควบคุมภายใน และระบบประกัน

            คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

1.             นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ  95

2.             นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา  ร้อยละ  95

3.             นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.             นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานร้อยละ  80

5.             นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ

6.             นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

7.             ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.             รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2.             ซื่อสัตย์สุจริต

3.             มีวินัย

4.             ใฝ่เรียนรู้

5.             อยู่อย่างพอเพียง

6.             มุ่งมั่นในการทำงาน

7.             รักความเป็นไทย

8.             มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

                การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ  และคุณธรรม  ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ

                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีหลักพิจารณาอยู่  4 ส่วน ดังนี้

                1.  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน ของการพัฒนา

                2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

                3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้

Øความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ที่ไม่น้อยเกิดไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

Øความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

Øการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

Øเงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจาณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

Øเงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภและไม่ตระหนี่

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

แผนภูมิหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

 

 

สังคม 

เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม

สมดุล

พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

ทางสายกลางØØ พอเพียง

 

เงื่อนไขความรู้

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

 

เงื่อนไขคุณธรรม

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา

 

พอประมาณ

 

 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 

 

มีเหตุผล

 

นำสู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ดำเนินงาน

สถานที่

1.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือและเครื่องมือการประเมินสถานศึกษา

 

10  พ.ค.2555

 

ห้องประชุมโรงเรียน

2.

ประชุม อบรมครู และกำหนดนโยบาย และเพื่อสร้างความตระหนักในโรงเรียน

22  พ.ค. 2555

ห้องประชุมโรงเรียน

3.

อบรมนักเรียนแกนนำผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และกิจกรรมนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

5  มิ.ย. 2555

ห้องประชุมโรงเรียน

4.

โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมิน   เป็นระยะ  สรุปผลดำเนินงาน

อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน

ห้องประชุมโรงเรียน

5.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

เพื่อสรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน

 

10 ก.ค. 2555

ห้องประชุมโรงเรียน

6.

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

1 ส.ค. 2555

ห้องประชุมโรงเรียน

7.

รับการประเมินสรุปผลการดำเนินงาน

3 ก.ย. 2556

ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

สถานศึกษาดำเนินการเพื่อให้มีความพร้อมรับการประเมิน  ตามศักยภาพในการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพร้อมรับการประเมินในปี 2556

สาระการประเมิน

                ประเมินสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  5  ด้าน 17  องค์ประกอบ 62  ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินงาน 5 ด้าน ตามแนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2555-2556) 

1.     ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  4  องค์ประกอบ 14  ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่  1        นโยบาย

องค์ประกอบที่  2        วิชาการ

องค์ประกอบที่  3        งบประมาณ

องค์ประกอบที่  4        บริหารทั่วไป

2.     ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  4  องค์ประกอบ  14  ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่  1        หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่  2        การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

องค์ประกอบที่  3        สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่  4        การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.     ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  องค์ประกอบ  15  ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1         การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 2         กิจกรรมนักเรียน

องค์ประกอบที่ 3         กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

4.     ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  2  องค์ประกอบ  7  ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1         การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่ 2        การติดตามและขยายผล

5.     ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  4  องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1         สถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 2         ผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 3         บุคลากรของสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 4         นักเรียน

สาระการเรียนรู้ประกอบการประเมินแต่ละช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น

สาระประกอบการประเมิน

ชั้นประถมปีที่ 1-3

 

1.             ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2.             ผู้เรียนรู้จักการออม มีวินัยในการใช้จ่าย

3.             ผู้เรียนสามารถบอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว เช่น ทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง

4.             ผู้เรียนวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง

 

ชั้นประถมปีที่ 4-6

 

 

 

 

 

1.             ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

2.             ผู้เรียนรู้สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

3.             ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

4.   ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ
ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เช่น การประหยัดพลังงาน-ค่าใช้จ่ายในบ้าน  การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  ผู้เรียนรู้วิธีใช้และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ

ที่สนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2555-2556

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(ยิ้มไหว้ทักทาย)

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเด็กดีวีสตาร์ (V-STAR)

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

โครงการประชาสัมพันธ์กับชุมชน

โครงการบริหารการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการต้นไม้คลายโลกร้อน

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านระเบียบวินัยนักเรียน

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐาน

โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

 

นายผจญ ขันธะสุโข

นายภาณุ เสมอเหมือน

นางสาวศศิธร ด้วงนคร

นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ

นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ

นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ

นางศิริเพ็ญ บัวระบัติ

นายผจญ ขันธะสุโข

นายวิทยา สุขไมตรี

นายภาณุ เสมอเหมือน

นายวิทยา สุขไมตรี

นายภาณุ เสมอเหมือน

นายวิทยา สุขไมตรี

นายภาณุ เสมอเหมือน

นายผจญ ขันธะสุโข

นายผจญ ขันธะสุโข

นายภาณุ เสมอเหมือน

นายวิทยา สุขไมตรี

นายภาณุ เสมอเหมือน

นางสาวศศิธร ด้วงนคร

นายภาณุ เสมอเหมือน

นายผจญ ขันธะสุโข

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3

ผลการพัฒนาตามองค์ประกอบสถานศึกษาพอเพียง

 

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินการประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยจัดอบรมปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้สอนทุกคน  มอบหมายให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านให้ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA  ทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัด  ยึดหลักการมีส่วนร่วมและพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

1  การบริหารจัดการสถานศึกษา   

1) นโยบาย

                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีมาตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  การดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน  และนำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

2)  วิชาการ

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีแผนงาน ดำเนินการตาม แผนงาน /โครงการ/กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการ และนำผลการติดตามไปพัฒนาด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

3) งบประมาณ

                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีการวางแผน ดำเนินการตามแผนติดตามผลการดำเนินการและนำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

4) บริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีการบริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 

       2. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ดำเนินการดังนี้

                             1)  หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้นมีการ

นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล    มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้ง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เน้นความพอเพียงระดับตนเองและครอบครัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เน้นความพอเพียงระดับโรงเรียน

 

2)  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ได้ใช้รูปแบบการบริหาร โดยกำหนดกระบวนทัศน์การจัดการศึกษามุ่งเน้นใช้แนวคิดเชิงบูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักและใช้รูปแบบระบบการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนเป็นสำคัญมีครูและผู้ปกครองเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำหลักคิดหลักปฏิบัติไปสู่นักเรียนผ่าน5 กระบวนการ คือ ...................................................................................................................................
                                                2.1) การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรแบบบูรณาการระดับชั้น ป.1-ป.6 ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ การนำหลักความพอเพียงไปใช้ปฏิบัติ

2.2) การเรียนรู้แบบโครงงาน และให้นักเรียนนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.3) การเรียนรู้ผ่านฐานกลุ่มสาระ ได้กำหนดฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

2.4) ค่ายทักษะกระบวนการคิดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.5) การฝึกทักษะการคิด

 

 

 

 

                                จากการเรียนรู้กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามรูปแบบที่โรงเรียนสร้างขึ้นอิงกรอบความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผล และนำเสนอผลงานได้   โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้กำหนดให้มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทุกระดับชั้น    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ

 

ขั้นตอนที่  1

การสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรแบบบูรณา

การระดับชั้นและกิจกรรมพอเพียงฝึกทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


                ขั้นตอนที่  2

การฝึกปฏิบัติและการนำเสนอผลงานของตนเองใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานและผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้


                ขั้นตอนที่  3  การฝึกทักษะการคิดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืนจัดการเรียนรู้จากทุกกลุ่มสาระ

3)  สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้จัดหา/จัดทำ ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน

 

4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้จัดทำเครื่องมือและใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามที่โรงเรียนกำหนดสาระประกอบการประเมินการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3

1) ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2) ผู้เรียนรู้จักการออม มีวินัยในการใช้จ่าย

3) ผู้เรียนสามารถบอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและ ครอบครัว เช่นทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
4) ผู้เรียนวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเองและสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

1)   ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2)  ผู้เรียนรู้สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
3)  ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4)  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เช่น การประหยัดพลังงาน-ค่าใช้จ่ายในบ้าน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ผู้เรียนรู้วิธีใช้และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                2.2.3  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ดำเนินการดังนี้

1)  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่ให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง สามารถแก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบติดตามผลและนำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  กิจกรรมนักเรียน

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียง  จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม  มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียน ติดตามผล  นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

                                3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน  โรงเรียนติดตามผลการดำเนินกิจกรรม  นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

               2.2.4  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา   

1)  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ำเสมอ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

2)  การติดตามและขยายผล

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ติดตามผล นำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        2.3  ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้

2.3.1  สถานศึกษา

                                1)  สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และบุคลากรรวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ได้รับการประกาศคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล (ศรีตำบล)รุ่นที่ 3 ปี 2553-2557 โดยนับว่าเป็นเกียรติประวัติในการพัฒนาของสถานศึกษา

                                2)  สถานศึกษามีกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน  มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการสนับสนุนพัฒนางานห้องสมุดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างได้

 

2.3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา

                                ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน  อย่างเป็นเหตุเป็นผล  พอประมาณกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับภูมิสังคม  รวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเอง และสถานศึกษาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

 

 

 

2.3.3  บุคลากรของสถานศึกษา

                                บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง   มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้จ่าย  ใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณ ไม่เกินตัว  และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ  รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ประหยัดและคุ้มค่า 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

และชุมชน  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์  มีวินัยในตนเอง มีการดำเนินชีวิตที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน  ช่วยเหลือผู้อื่น  บริจาค  ทำบุญ  และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างสม่ำเสมอ   ดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรมพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย และประเพณีศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น  ชาติพันธุ์     มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม ดำเนินการ สืบทอด  สานต่อรักษาวัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน  สังคม  ประเทศชาติสืบไป

 

2.3.4  นักเรียน

                                ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา  ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจเป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย  มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ  ดำเนินชีวิตประจำวัน โดยไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่น  มีการแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น  ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา และชุมชน  เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ค่านิยม  เอกลักษณ์  ความเป็นไทย  ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น  ชาติพันธุ์    ตลอดจน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ สถานศึกษา ชุมชน สังคม ดำเนินการสืบทอด สานต่อรักษาวัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน สังคมประเทศชาติสืบไปส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอุปนิสัยแห่งความพอเพียงในการดำรงชีวิต

 

2.3.5 ผู้ปกครองและชุมชน

ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต มีการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

 

 

ตอนที่ 4

สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

 

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

                        ผลการดำเนินงานในภาพรวม

                        โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินการประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยจัดอบรมปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้สอนทุกคน  มอบหมายให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านให้ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA  ทุกองค์ประกอบและตัวชี้วัด  ยึดหลักการมีส่วนร่วมและพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน

แนวคิดในการพัฒนาต่อไป

                พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   โดยมีการจัดกิจกรรมและดำเนินงานตามประเด็นในการพัฒนา ดังนี้

4.1 ด้านบุคลากร

1)  จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆจัดเวทีจัดการความรู้/จัดนิทรรศการ/เปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา   มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชน สถานศึกษาอื่น  ฯลฯ  และชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีสื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบจนเห็นผล  มีการใช้สื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผล  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้น  ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล  มีครูแกนนำนำบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการถอดบทเรียนของตนมาจัดทำเป็นสื่อขยายผล สู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล  เห็นคุณค่า และเกิดศรัทธา  มีส่วนร่วมในขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจำนวนเพิ่มขึ้น  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาและจัดกิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา  และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4)  สร้างความเข้าใจคณะกรรมการสถานศึกษาให้รับรู้  สนใจเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วม  สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ตลอดจนการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอก

4.2  ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

1)  พัฒนา  ปรับปรุง ดูแล รักษาอาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีแผนงาน/โครงการงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  มีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ฯลฯ  ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชน  หน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษา  มีการจัดการอย่างพอเพียง มีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง  และมีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถอธิบายความได้อย่างถูกต้องชัดเจน  มีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่ง/ฐาน/กิจรรมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูและบุคลากรสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประเมินผลการใช้แหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาแหล่งกิจกรรมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน  มีกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การทำนา  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  การปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ   กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพ  กิจกรรมเพาะชำขยายพันธ์พืช

4.3  ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

1)  ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง

2)  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่สำนักงานที่ดินเพชรบูรณ์ เขต 8  สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลซับสมอทอด โดยรับเชิญมาเป็นพี่เลี้ยงด้านการสนับสนุนวิชาการ  ด้านกลุ่มอาชีพเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาบึงสามพัน  

3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ และประสานความร่วมมือเพื่อให้และ/หรือรับการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ได้รับการยอมรับและความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอกสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1  สถานศึกษา  บริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นโดยไม่กระทบภารกิจหลักของสถานศึกษา และเป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านซับสำราญใต้  เมื่อวันที่ : 09 กันยายน 2556 12.21 น. เปิดอ่าน: 1591 ครั้ง ไอพี:: 182.93.132.180 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
พิธีรับมอบธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของชาวสุรินทร์ [21 ธันวาคม 2557 09.14 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร [21 ธันวาคม 2557 08.37 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
ศึกษานิเทศก์ลงพิ้นที่ให้ขวัญกำลังใจ ครูและนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ [21 ธันวาคม 2557 08.34 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร [21 ธันวาคม 2557 08.32 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
สพป.สุรินทร์ เขต 1 ก้าวสู่เวที OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร [21 ธันวาคม 2557 08.31 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th