รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ

 

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

 

 

 

 

รายงานประเมินตนเอง

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

2556

คำนำ

                                ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้น้อมนำหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและปรากฏความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                                โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่วิถีชีวิตของนักเรียน โดยการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา อาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กำหนดให้มีกิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย นำแนวทางของคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

                                รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้  ปี 2556 ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลตามเครื่องมือตามหลักเกณฑ์การประเมินใน  5   ด้าน  17  องค์ประกอบ   62  ตัวบงชี้  โรงเรียนหวังว่ารายงานการประเมินตนเองเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาต่อไป

               

 

 

             โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

                                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR)

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2555 - 2556

*************************************

ตอนที่  ข้อมูลทั่วไป

1.    ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

หมู่ที่ 2บ้านซับสำราญใต้  ตำบล พญาวังอำเภอบึงสามพัน               จังหวัดเพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์67160

โทรศัพท์089-5642-631             โทรสาร-E-MAIL:  subsamrantai@hotmail.com

2.    ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารสถานศึกษา             นายผจญ ขันธะสุโข

3.    สังกัดสถานศึกษา

            þ3.1  กระทรวงศึกษาธิการ

            o3.2  สังกัดอื่น (โปรดระบุ) .........................................................................................................................

 

4.    ระดับการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษาและสังกัดในพื้นที่

 

ระดับการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

การบริหารจัดการสถานศึกษา

สังกัดในพื้นที่

þ 1. การศึกษาในระบบ

þ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

o 2. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................   

.........................................................

þ 1. ของรัฐ

o 2. ของเอกชน

 

þ 1. สพป. เพชรบูรณ์ เขต3

o 2. ของเอกชน

o 3. อปท.

o 2. กทม.

o 3. ตชด.

 

 

 

 

ตอนที่ ข้อมูลผลการประเมินตนเอง ( 5 ด้าน  17 องค์ประกอบ  62 ตัวชี้วัด )

โปรดทำเครื่องหมาย  Rช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ

ไม่มี

ระดับคุณภาพปฏิบัติ

0

1

2

3

4

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา( 4 องค์ประกอบ  14 ตัวชี้วัด )

1. นโยบาย

 

1.1มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี

 

 

 

 

 

P

1.2.ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

P

1.3.ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  

 

 

 

 

P

 

1.4.นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ

14

3.5

2.วิชาการ

 

2.1.มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิช

 
ส่งข่าวโดย : บ้านซับสำราญใต้  เมื่อวันที่ : 09 กันยายน 2556 12.21 น. เปิดอ่าน: 7581 ครั้ง ไอพี:: 182.93.132.180 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา [01 กรกฎาคม 2559 09.54 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [01 กรกฎาคม 2559 09.51 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการปี 57 [30 มิถุนายน 2559 14.59 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด [30 มิถุนายน 2559 13.50 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
การขับร้องเพลงสากลหมู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [30 มิถุนายน 2559 13.31 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th