รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)

 

เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

บทคัดย่อ

            การรายงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการพัฒนา คือ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ      ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง      การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน    ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางระกำ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา 2555  จำนวน  27  คน   ได้จากการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 18  แผน  2)  ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชนิดปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  50  ข้อ  4)  แบบประเมิน     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนกของข้อทดสอบ  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและค่า  t - test (Dependent Samples)

ผลการวิเคราะห์  พบว่า 

          1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   และเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบหลังเรียน โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ  โดยเฉลี่ย  เท่ากับ  85.64/84.37  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 

           2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  จากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  20.78  ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  42.78  และมีผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ  22.00  นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3/1  โรงเรียนบางระกำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ     ที่ระดับ .05

          3.  ผลการประเมินเพื่อหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสาระ      การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) เรื่อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52)           

 
ส่งข่าวโดย : บางระกำ  เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2556 16.23 น. เปิดอ่าน: 1322 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.61 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ก [24 มีนาคม 2560 23.47 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [23 มีนาคม 2560 22.40 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และประเมิน [21 มีนาคม 2560 10.50 น.][อ่าน 175 ครั้ง]
ประเมิน [20 มีนาคม 2560 12.25 น.][อ่าน 37 ครั้ง]
ภาวะผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น (Local Administration Leadership) [18 มีนาคม 2560 16.55 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th