รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรีย

 

ผู้ศึกษา นันทิชา เกษจรัล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) กลุ่มทดลองในการศึกษาครั้งนี้   คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านโคกระกา  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ห้องเรียน  รวม  20  คน  ดำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยใช้เวลาในการทดลอง  12  ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน  1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ  มี 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25-0.88  ค่าความยากตั้งแต่  0.30-0.85  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.9114  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพเป็น 5 ระดับ  จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  โดยใช้ค่า t  (One Sample t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า

                      1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  88.95/86.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 

                      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน มากกว่าร้อยละ 30 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01

                      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากกว่าร้อยละ 80  มีความพึงพอใจ  ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  ในระดับพึงพอใจมาก 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านโคกระกา  เมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2556 23.13 น. เปิดอ่าน: 635 ครั้ง ไอพี:: 183.89.83.31 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั [20 เมษายน 2561 08.45 น.][อ่าน 156 ครั้ง]
ดาวโหลดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง [12 เมษายน 2561 17.17 น.][อ่าน 536 ครั้ง]
แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตร พ.ศ.2551 [10 เมษายน 2561 08.55 น.][อ่าน 128 ครั้ง]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ [08 เมษายน 2561 22.18 น.][อ่าน 190 ครั้ง]
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปฐมวัย [08 เมษายน 2561 14.11 น.][อ่าน 595 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]