รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรีย

 

ผู้ศึกษา นันทิชา เกษจรัล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) กลุ่มทดลองในการศึกษาครั้งนี้   คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านโคกระกา  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ห้องเรียน  รวม  20  คน  ดำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยใช้เวลาในการทดลอง  12  ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน  1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ  มี 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25-0.88  ค่าความยากตั้งแต่  0.30-0.85  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.9114  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพเป็น 5 ระดับ  จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  โดยใช้ค่า t  (One Sample t-test) 

ผลการศึกษาพบว่า

                      1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  88.95/86.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 

                      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน มากกว่าร้อยละ 30 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01

                      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากกว่าร้อยละ 80  มีความพึงพอใจ  ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์)  ในระดับพึงพอใจมาก 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านโคกระกา  เมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2556 23.13 น. เปิดอ่าน: 367 ครั้ง ไอพี:: 183.89.83.31 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต [01 มีนาคม 2558 14.14 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
โปรแกรมสรุปผลการประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2558 [25 กุมภาพันธ์ 2558 15.03 น.][อ่าน 77 ครั้ง]
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [25 กุมภาพันธ์ 2558 11.13 น.][อ่าน 20 ครั้ง]
ทดสอบนำกราฟมาแปะ [23 กุมภาพันธ์ 2558 11.00 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ผลงานนักเรียน ICT [23 กุมภาพันธ์ 2558 10.52 น.][อ่าน 21 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th