ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์

เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

.................................

          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ให้โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑

          ๑. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาลปีที่  ๑

             ๑.๑  เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

             ๑.๒  เตรียมความพร้อมโดยการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญา

             ๑.๓  การจัดการศึกษาเป็นไปในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู

         ๒.  คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าเรียน

             ๒.๑  เป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง  ที่มีอายุระหว่าง ๔ – ๕  ปี  โดยนับถึงวันสุดท้ายที่มีคุณสมบัติสมัครได้ คือ เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

             ๒.๒  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

             ๒.๓  ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเรื้อน หรือวัณโรคระยะอันตราย

         ๓. ประเภท/จำนวนที่รับสมัคร    

             ๓.๑  รับสมัครนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ   (English Integrate Study : EIS)  จำนวน  ๒  ห้องเรียน ห้องเรียนละ  ๓๕  คน  รวมรับ ๗๐ คน

             ๓.๒  รับสมัครนักเรียน  ห้องเรียนปกติ  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  ๔๐  คน  รวมรับ  ๑๖๐  คน

                   รวมรับทั้งสิ้น  ๒๓๐  คน

         ๔.  หลักฐานการสมัคร

๔.๑  สูติบัตรฉบับจริง  พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒  ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ของเด็ก  ฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

             ๔.๓  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  แผ่น

         ๕. รายละเอียดการรับสมัคร  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (EIS)

             ๕.๑  วันรับสมัคร

                    รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.  ณ  อาคาร  ๖  งานทะเบียนโรงเรียน  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

/๕.๒ การคัดเลือก...

- ๒ -

 

             ๕.๒  การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก

                   ๑) สอบคัดเลือกวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

                   ๒) วิธีการสอบคัดเลือก  โรงเรียนจะคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการเด็กผู้สมัคร และประเมินพื้นฐานทางภาษาตามวัย  พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

             ๕.๓  การประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว

                   ๑) ประกาศผลวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ บริเวณป้ายหน้าห้องสมุดชั้นอนุบาล  

                   ๒) รายงานตัวและมอบตัววันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณโดมอนุบาล  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

         ๖. รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ

             ๖.๑ วันรับสมัคร

                   รับสมัครวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.  ณ  บริเวณอาคาร  ๖  งานทะเบียนโรงเรียน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

             ๖.๒  การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก

                   ๑) คัดเลือกในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยวิธี “จับฉลาก”  ณ  บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

                   ๒) ให้ผู้ปกครองพาเด็กผู้สมัครมาจับฉลากด้วยตนเอง  โดยมารายงานตัวพร้อมเอกสารด้านล่างของ

ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่รับสมัครรับรอง  มารับการคัดเลือก  ภายในเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถ้ามาหลังเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือก  สำหรับเครื่องบอกเวลา  ใช้นาฬิกาที่โรงเรียนติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ใช้คัดเลือก

                   ๓) กระบวนการคัดเลือก  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์กำหนด

ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันคัดเลือก

                   ๔) ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองสุรินทร์  มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกก่อน  ทั้งนี้  ถ้ามีผู้สมัครในเขตบริการไม่เต็มจำนวน  ไม่ต้องจับฉลาก

                   ๕) ผู้สมัครที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ  จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อมีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการไม่เต็มจำนวน  และจะคัดเลือกผู้สมัครนอกเขตพื้นที่บริการโดยวิธี “จับฉลาก” เท่ากับจำนวนที่เหลือจากการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ

             ๖.๓ การประกาศผลการคัดเลือก/รายงานตัวและมอบตัว

                   ๑) ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ  ณ  บริเวณป้ายหน้าห้องสมุดชั้นอนุบาล 

                   ๒) รายงานตัวและมอบตัววันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. 

ณ  บริเวณโดมอนุบาล  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

             ๖.๔ หลักฐานประกอบการมอบตัว

                   ๑)  สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน ๒ ฉบับ

 

 

                   ๒)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง

                        - นักเรียน             จำนวน  ๒  ฉบับ

                        - บิดา                 จำนวน  ๒  ฉบับ

                        - มารดา              จำนวน  ๒  ฉบับ

                        - หากเป็นผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน  ๒  ฉบับ

                   ๓)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของเด็ก (ถ้ามี) พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ

                   ๔)  ใบรับรองผลกรุ๊ปเลือด จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๕)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  แผ่น

                   ๖)  เงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบของโรงเรียน

         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

         ๑. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

             ๑.๑  เพื่อเป็นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

             ๑.๒  เพื่อจัดประสบการณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

         ๒. คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าเรียน

             ๒.๑  กรณีเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ทางโรงเรียนจะดำเนินการเลื่อนจากชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทุกคน  

             ๒.๒ กรณีไม่ใช่นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับนักเรียนรายละเอียดดังนี้

                   ๑) เด็กชายหรือเด็กหญิง  ที่มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และ หรือ ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับชั้นอนุบาลไม่ต่ำกว่า  ๒  ปี หรือ  ๓  ปี แล้วแต่กรณี

                   ๒)  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

                   ๓)  ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเรื้อน หรือวัณโรคระยะอันตราย

         ๓. ประเภท/จำนวนที่รับสมัคร

                   ๓.๑  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ จำนวน ๖ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน รวมรับ ๒๔๐ คน

             ๓.๒  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

                   - Mini English Program : MEP  จำนวน ๑ ห้องเรียน รับนักเรียน ๓๐ คน 

                   - English Integrate Study : EIS จำนวน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๕ คน รวมรับ ๗๐ คน

                   รวมรับทั้งสิ้น  ๓๔๐ คน

         ๔.  หลักฐานการสมัคร

             ๔.๑  สูติบัตรฉบับจริง  พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

             ๔.๒  ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ของเด็ก  ฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

             ๔.๓  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  แผ่น           

             ๔.๔  ใบรับรองการเป็นนักเรียน

 

         ๕. รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (MEP, EIS)

             ๕.๑ วันรับสมัคร

                   รับสมัครวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.  ณ  บริเวณ

อาคาร  ๖  งานทะเบียนโรงเรียน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

             ๕.๒ การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก

                   ๑) สอบคัดเลือกวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

                   ๒) วิธีการสอบคัดเลือก  โรงเรียนจะคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการเด็กผู้สมัคร และประเมินพื้นฐานทางภาษาตามวัย  พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

             ๕.๓  การประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว

                   ๑) ประกาศผลวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  บริเวณป้ายนิเทศหน้าอาคาร ๖ 

                   ๒) รายงานตัวและมอบตัววันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.

ณ  อาคาร ๒ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

         ๖. รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (MEP, EIS)

             ๖.๑ วันรับสมัคร

                   รับสมัครวันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  บริเวณอาคาร  ๖

 งานทะเบียนโรงเรียน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

             ๖.๒ การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก

                   ๑) คัดเลือกในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยวิธี “จับฉลาก”  ณ  บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

                   ๒) ให้ผู้ปกครองพาเด็กผู้สมัครมาจับฉลากด้วยตนเอง  โดยมารายงานตัวพร้อมเอกสารด้านล่างของ

ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่รับสมัครรับรอง  มารับการคัดเลือก  ภายในเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถ้ามาหลังเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือก  สำหรับเครื่องบอกเวลา  ใช้นาฬิกาที่โรงเรียนติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ใช้คัดเลือก

                   ๓) กระบวนการคัดเลือก  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์กำหนด

ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันคัดเลือก

                   ๔) ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองสุรินทร์  มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกก่อน  ทั้งนี้  ถ้ามีผู้สมัครในเขตบริการไม่เต็มจำนวน  ไม่ต้องจับฉลาก

                   ๕) ผู้สมัครที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ  จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อมีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการไม่เต็มจำนวน  และจะคัดเลือกผู้สมัครนอกเขตพื้นที่บริการโดยวิธี “จับฉลาก” เท่ากับจำนวนที่เหลือจากการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ

             ๖.๓ การประกาศผลการคัดเลือก/รายงานตัวและมอบตัว

                   ๑) ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  บริเวณป้ายนิเทศหน้าอาคาร ๖ 

                   ๒) รายงานตัวและมอบตัววันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. 

ณ  อาคาร ๒ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  

 

             ๖.๔ หลักฐานประกอบการมอบตัว

                   ๑)  สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน ๒ ฉบับ

                   ๒)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง

                        - นักเรียน             จำนวน  ๒  ฉบับ

                        - บิดา                 จำนวน  ๒  ฉบับ

                        - มารดา              จำนวน  ๒  ฉบับ

                        - หากเป็นผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน  ๒  ฉบับ

                   ๓)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของเด็ก (ถ้ามี) พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ

                   ๔)  ใบรับรองผลกรุ๊ปเลือด จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๕)  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  แผ่น

                   ๖)  เงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบของโรงเรียน           

 

                         ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 

                                                 (นายสมคิด  รักษ์รอด)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ส่งข่าวโดย : เมืองสุรินทร์  เมื่อวันที่ : 27 มกราคม 2557 08.29 น. เปิดอ่าน: 1854 ครั้ง ไอพี:: 203.172.163.161 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุป การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [09 ตุลาคม 2558 11.15 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
โตเกียวเปิดสถานีชาร์จไฟโทรศัพท์จากพลังงานแสงอาทิตย์ บริการฟรี [09 ตุลาคม 2558 10.19 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ติดตามงบซ่อมแซม ปี 2560 [09 ตุลาคม 2558 10.04 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ติดตามเรื่อง งบว่อมแซมงบประมาร ปี 2560 [09 ตุลาคม 2558 10.01 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
รับมอบเกียรติบัตรนักเรียน [09 ตุลาคม 2558 09.37 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์@พัฒนาโดย sumphan@nongkhai2.moe.go.th